Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Grundforløb Kompetencer August 2020

Kompetencer og mål på grundforløb.

Grundlæggende viden på følgende områder: Fårdigheder i at anvende følgende grundløggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Certifikater eller lignende Grundfag
Viden Færdigheder Kompetence ertifikater Grundfag
Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser. Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af it. Udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelse af plan, opstalt, snit og isometri til brug for egne opgaver. Rulle- og bukkestillads - opstilling mv., jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav.
Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform. Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform. Læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser. Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen, jf. Abejdstilsynets uddannelseskrav.
Planlægning og kvalitetssikring. Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde samt energirigtigt byggeri. Beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet. Varmt arbejde i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med gnistproducerende værktøj.
Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde. Puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde. Deltage i udførelse af almindeligt forekommende puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde. Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.
Konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget. Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner. Udvælge, mængdeberegne, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner. Kompetencer svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaver. Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdet. Gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikring. Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.
Ergonomi. Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidler. Anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.
Genkende matematikken i praktiske situationer. Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund. Selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget. Matematik på F-niveau, bestået.
Energirigtigt byggeri. Udførelse af energibesparende konstruktioner. På grundlæggende niveau gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibesparende konstruktioner.
Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering. Teknologi på F-niveau, bestået.
Anvendelse af enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --