Murerviden.dk

06 - Afsluttende projektopgave

Grundforløbs materiale

Beskrivelse

Du skal nu i gang med det afsluttende projekt i forløbet.
Dette projekt danner, i relation til endelig bedømmelse og godkendelse af grundforløbet, afslutningen på dit grundforløb.
Projektet skal vise hvad du har lært på grundforløbet.
Du skal i dette projekt vise, at du er i stand til selvstændigt, med baggrund i dine opnåede kompetencer, at tilrettelægge og udføre en teoretisk og praktisk opgave.
  Projekt:
 • Tegning.
 • Materialer/beregning.
 • Planlægning.
 • Kvalitetssikring.
 • Arbejdsmiljø.
 • Opmuring.
 • Grovpuds.
 • Fugning.
 • Gulv/flisearbejde.
 • Aflevering.
  Opgaver (Undervisningsbanken):
  Opgave 6 Grundforløbsprojekt:
 • Undervisningsmaterialer knytter sig til de enkelte opgaver i undervisningsbanken.

Elevforudsætninger

Du skal have gennemført kompetencevurderingen, og være på et fagligt niveau svarende til opgave 5.
 • Du skal have gennemført og bestået Fælles kompetencemål: Bygge og anlæg
 • Du skal have gennemført og bestået Særlige kompetencemål: Murer(Med undtagelse af punkt 3 under Særlige kompetencemål, som skal bestås til prøven)
 • Du skal have gennemført og bestået Arbejdsmiljø
 • Du skal have gennemført og bestået Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Du skal have gennemført og bestået Matematik niveau F
 • Du skal have gennemført og bestået Rulle- og bukkestillads niveau 0

Mål

  Personlige mål:
 • Du kan møde til tiden
 • Du viser, hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde
 • Du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet
 • Du viser, hvor præcist og stabilt du arbejder
 • Du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet
 • Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever
  Teori mål:
 • Tegning.
 • Materialer/beregning.
 • Planlægning.
 • Kvalitetssikring.
 • Arbejdsmiljø.
  Praktik mål:
 • Opmuring.
 • Grovpuds.
 • Finpuds.
 • Fugning.
 • Gulv/flisearbejde.
  Kommunikations mål:
 • Du skal redegøre mundtligt eller skriftligt for udvalgte discipliner som indgår i grundforløbsprøven. Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter inklusiv votering.

Litteraturliste

Murerbogen Marts 2005
Afsnit der tidligere er gennemgået på grundforløbet.
Materialelære
Afsnit der tidligere er gennemgået på grundforløbet.
Puds før og nu
Afsnit der tidligere er gennemgået på grundforløbet.
Fliser og klinker
Afsnit der tidligere er gennemgået på grundforløbet.
Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg
Afsnit der tidligere er gennemgået på grundforløbet.
Andet
Egne notater.
Portfolio.

Bedømmelse

Bedømmelse:
Grundforløbets afsluttende projekt, danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb, jf. § 22, stk. 2, bedømmes.
Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter inklusiv votering.
Grundforløbsprøven skal bestås med min. Karakteren 02 for at kunne gå videre til uddannelsens hovedforløb.
Eksamenskarakter 7-trinsskala, ved aktivitetens afslutning
  Personlig mål
  Kan du:
 • Møde til tiden?
 • Tilrettelægge dit arbejde?
 • Holde orden på arbejdsstedet?
 • Arbejder præcist og stabilt?
 • Tager del i de fælles opgaver på grundforløbet?
Efter færdiggørelse og grundig rengøring omkring praktikopgaven, vurderes og bedømmes opgaven af din praktiklærer, og en ekstern censorer sammen med dig.
Karakteren indskrives i et karakterskema der er dit eget, og vil følge dig igennem hele dit uddannelsesforløb.

Kompetencemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Fælles kompetencemål B&A Opgave 1-6:
1.
Eleven kan udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet.
2. Eleven kan foretage faglig informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it.
3. Eleven kan udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå sammenhængen i den samlede byggeproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder.
4. Eleven kan udføre mindre faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger.
5. Eleven kan vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.
6. Eleven kan planlægge og udføre enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner.
7. Eleven kan tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsopgaver ved iagttagelse af gældende regler på området.
Særlige kompetencemål Opgave 1-6:
1. Eleven kan læse tegninger og diagrammer og anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
2. Eleven kan udføre skitser og manuelle og elektroniske arbejdstegninger, herunder afbildning og udfoldning i relation til praktiske opgaver.
3. Eleven kan tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet og for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
4. Eleven kan foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
5. Eleven kan udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner, samt anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.
6. Eleven kan udføre pudsearbejde og herunder udkast, vurdere underlag for puds samt nødvendigheden af forudgående behandling og redegøre for pudsearbejdets betydning for efterfølgende behandlinger som tapetsering og fliseopsætning.
7. Eleven kan udføre udkradsning og fugearbejde og redegøre for fugens betydning for murværkets tæthed og udseende.
Arbejdsmiljø Opgave 1-2, Varighed 5 dage:
1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)
2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader.
4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.
Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Varighed 2,5 dage:
1. Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp og/eller elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse.
Matematik niveau F, Varighed 10 dage:
1. Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence)
2. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence)
3. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence)
4. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence)
5. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence)
Rulle- og bukkestillads niveau 0:
1. Eleven har erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads.
Grundforløbsprøve Murer:
1. Grundforløbsprojekt: Murer

Personligemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Personlige mål:
1. Du skal kunne møde til tiden.
2. Du skal vise hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde.
3. Du skal vise hvordan du er til at holde orden på arbejdsstedet.
4. Du skal kunne vise hvor præcist og stabilt du arbejder
5. Du skal vise i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet.
6. Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever.

Teorimål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Teori mål:
1. Du skal kende murstens mål og delmål.
2. Du skal have kendskab til kvartstensforbandter.
3. Du skal have kendskab til modul- og skiftegangsmål.
4. Du skal kunne læse tegninger og diagrammer.
5. Du skal kunne anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
6. I relation til praktiske opgaver skal du kunne udføre skitser samt manuelle og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning.
7. Du skal kunne kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram.
8. Du skal kunne tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper.
9. Du skal have kendskab til lagstruktur.
10. Du skal have kendskab til krydsforbandt.
11. Du skal have kendskab til afslutninger i krydsforbandt.
12. Du skal have forståelse for modul- og skiftegangsmål.
13. Du skal have kendskab til målestoksforhold.
14. Du skal kunne anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning), til konstruktion af tegninger.
15. Du har kendskab til forskellige typer af murebindere og har forståelse for deres placering og funktion.
16. Du har kendskab til forskellige isoleringsmaterialer og deres anvendelse.
17. Du har kendskab til anlæg og forbandtløsninger i løberforbandt 1.
18. Du har kendskab til snit og sidebillede
19. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet.
20. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
21. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.
22. Du skal kunne foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
23. Du skal kunne forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
24. Du skal kunne udføre en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering.
25. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.

Praktikmål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Praktik mål:
1. Du skal lave inddeling efter øjemål, så studsfugerne er lige store.
2. Du skal opspænde snor og henmure efter denne, så stenene ligger i stok og følger snoren.
3. Muren skal mures med fyldte fuger og stå rent uden rester af mørtel på stenene.
4. Du skal kunne anvende loddepinde for at styre kopskiftet.
5. Du skal kunne anvende loddestok på falsen.
6. Du skal lære at udkaste og grovpudse på murens bagside.
7. Du kan afsætte opgaven og foretage udlæg efter modulmål.
8. Du har kendskab til konstruktion.
9. Du har kendskab til murebinderes formål og placering.
10. Du har kendskab til kuldebroisoleringens formål og placering.
11. Du kan fuge facaden med skrabfuge og tilbagelagt fuge.
12. Du skal kunne tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
13. Du skal kunne tildanne fliser og gulvklinker.
14. Du skal kunne udføre flisearbejde i klæb, samt fugning af flisevæg, så kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
15. Du skal kunne udføre slidlag uden fald, så kvalitetskravet til vedhæftning, komprimering, overfladens tæthed og udseende overholdes.
16. Du skal kunne udføre lægning af klinkegulv i klæb, samt fugning af klinkegulv, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
17. Du skal kunne afsætte fundamentet på gulvet i værkstedet efter tegning.
18. Du skal kunne afsætte fundamentet med rette vinkler.
19. Du skal kunne afsætte højder med nivelleringsinstrument.
20. Du skal kunne udføre pudsearbejde på bagmur og sokkel.
21. Du skal kunne udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt i murværkskonstruktioner.
22. Du skal kunne anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.

Maskinkørekort

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Maskinkørekort:
1. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Blandemaskine.
2. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Boremaskine.
3. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Bænkesliber.
4. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Højtryksrenser.
5. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Rørværk(Piskeris).
6. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Stiksav.
7. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vinkelsliber.
8. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vådskærer.