Murerviden.dk

05 - Sjak opgave

Grundforløbs materiale

Beskrivelse

I denne sidste opgave, inden det afsluttende projekt, skal du sammen med din makker(e) vise dine evner til at samarbejde.
I forløbet vil du få mulighed for at få kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.
I skal sammen i sjakket udarbejde en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering.
  Praktik:
 • En mureropgave med muråbning. Den skal udføres af minimum 2 personer.
 • Mureropgavens bagside og minimum et udad- og indadgående hjørne skal udkastes, grovpudses og finpudses.
 • En del af facaden skal overfladebehandles med en udvalgt tyndpuds.
 • Under fugearbejdet udføres skrabefuge og tilbagelagt fuge.
  Teori:
 • Sålbænke
 • Overlukninger
 • Hærdning
 • Mørtelskema
 • Farlige stoffer og materialer
 • Overfladebehandling med minimal tykkelse
 • Tegning
  Opgaver (Undervisningsbanken):
  Opgave 5 Sjakopgave:
 • gf.019
 • gf.053

Elevforudsætninger

Du skal have gennemført kompetencevurderingen, og være på et fagligt niveau svarende til opgave 4.

Mål

  Personlige mål:
 • Du kan møde til tiden
 • Du viser, hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde
 • Du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet
 • Du viser, hvor præcist og stabilt du arbejder
 • Du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet
 • Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever
  Teori mål:
 • Du skal kunne foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
 • Du skal kunne forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
 • Du skal udføre en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering
 • Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.
  Praktik mål:
 • Du skal kunne afsætte fundamentet på gulvet i værkstedet efter tegning.
 • Du skal kunne afsætte fundamentet med rette vinkler.
 • Du skal kunne afsætte højder med nivelleringsinstrument.
 • Du skal kunne udføre pudsearbejde på bagmur og sokkel.
 • Du skal kunne udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt i murværkskonstruktioner.
 • Du skal kunne anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.
 • For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal du opfylde Arbejdstilsynets uddannelses-mæssige krav vedrørende opstilling af rulle- og bukkestillads
  Kommunikations mål:
 • Du skal kunne foretage informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it

Litteraturliste

Murerbogen Marts 2005
Side 119 Sålbænke
Side 120-29 Overlukninger
Materialelære
Side 53-56 Hærdning
Side 56-58 Mørtelskema
Puds før og nu
side 12-14 Overflade med minimal tykkelse
Fliser og klinker
Side 158 - 160 Del af afsnit 16 Kvalitetssikring/Kundevejledning
Side 125 - 128 Afsnit 12 Reparation af fliser og klinker
Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg
Side 47-70 Farlige stoffer og materialer
Andet
Din kvalitetssikringsrapport.

Bedømmelse

Bedømmelse:
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Ved bedømmelsen skal du have udført tegninger samt en praktisk opgave, du får ikke karakterer, men læreren giver dig en mundtlig vurdering af, hvad der er godt ved din opgave og hvad du skal gøre dig mere umage med næste gang.
Dine personlige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under læringselementet, ”personlige mål”
Dine personlige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under Kompetence mål, ”personlige mål”.

Standpunktskarakter 7-trinsskala, ved aktivitetens afslutning
  Personlig mål
  Kan du:
 • Møde til tiden?
 • Tilrettelægge dit arbejde?
 • Holde orden på arbejdsstedet?
 • Arbejder præcist og stabilt?
 • Tager del i de fælles opgaver på grundforløbet?
 • Hjælper de andre elever?
  Praktik mål
  Kan du/ Har du:
 • Afsætte fundamentet på gulvet i værkstedet efter tegning?
 • Afsætte fundamentet med rette vinkler?
 • Afsætte højder med nivelleringsinstrument?
 • Udføre pudsearbejde på bagmur og sokkel?
 • Udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt i murværkskonstruktioner?
 • Anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler?
  Teori mål
  Kan du/ Har du:
 • Foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner?
 • Forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt?
 • Udføre en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering?
 • Kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen?

*Alle kompetencemål vurderes i kompetencevurderingen, men kun de kompetencer eleven besidder ”vinges” af.

Kompetencemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Fælles kompetencemål B&A Opgave 1-5:
1.
Eleven kan udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet.
2. Eleven kan foretage faglig informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it.
3. Eleven kan udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå sammenhængen i den samlede byggeproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder.
4. Eleven kan udføre mindre faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger.
5. Eleven kan vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.
6. Eleven kan planlægge og udføre enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner.
7. Eleven kan tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsopgaver ved iagttagelse af gældende regler på området.
Særlige kompetencemål Opgave 1-5:
1. Eleven kan læse tegninger og diagrammer og anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
2. Eleven kan udføre skitser og manuelle og elektroniske arbejdstegninger, herunder afbildning og udfoldning i relation til praktiske opgaver.
3. Eleven kan tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet og for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
4. Eleven kan foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
5. Eleven kan udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner, samt anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.
6. Eleven kan udføre pudsearbejde og herunder udkast, vurdere underlag for puds samt nødvendigheden af forudgående behandling og redegøre for pudsearbejdets betydning for efterfølgende behandlinger som tapetsering og fliseopsætning.
7. Eleven kan udføre udkradsning og fugearbejde og redegøre for fugens betydning for murværkets tæthed og udseende.
Arbejdsmiljø Opgave 1-2, Varighed 5 dage:
1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)
2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader.
4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.
Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Varighed 2,5 dage:
1. Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp og/eller elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse.
Matematik niveau F, Varighed 10 dage:
1. Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence)
2. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence)
3. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence)
4. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence)
5. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence)
Rulle- og bukkestillads niveau 0:
1. Eleven har erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads.
Grundforløbsprøve Murer:
1. Grundforløbsprojekt: Murer

Personligemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Personlige mål:
1. Du skal kunne møde til tiden.
2. Du skal vise hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde.
3. Du skal vise hvordan du er til at holde orden på arbejdsstedet.
4. Du skal kunne vise hvor præcist og stabilt du arbejder
5. Du skal vise i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet.
6. Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever.

Teorimål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Teori mål:
1. Du skal kende murstens mål og delmål.
2. Du skal have kendskab til kvartstensforbandter.
3. Du skal have kendskab til modul- og skiftegangsmål.
4. Du skal kunne læse tegninger og diagrammer.
5. Du skal kunne anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
6. I relation til praktiske opgaver skal du kunne udføre skitser samt manuelle og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning.
7. Du skal kunne kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram.
8. Du skal kunne tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper.
9. Du skal have kendskab til lagstruktur.
10. Du skal have kendskab til krydsforbandt.
11. Du skal have kendskab til afslutninger i krydsforbandt.
12. Du skal have forståelse for modul- og skiftegangsmål.
13. Du skal have kendskab til målestoksforhold.
14. Du skal kunne anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning), til konstruktion af tegninger.
15. Du har kendskab til forskellige typer af murebindere og har forståelse for deres placering og funktion.
16. Du har kendskab til forskellige isoleringsmaterialer og deres anvendelse.
17. Du har kendskab til anlæg og forbandtløsninger i løberforbandt 1.
18. Du har kendskab til snit og sidebillede
19. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet.
20. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
21. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.
22. Du skal kunne foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
23. Du skal kunne forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
24. Du skal kunne udføre en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering.
25. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.

Praktikmål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Praktik mål:
1. Du skal lave inddeling efter øjemål, så studsfugerne er lige store.
2. Du skal opspænde snor og henmure efter denne, så stenene ligger i stok og følger snoren.
3. Muren skal mures med fyldte fuger og stå rent uden rester af mørtel på stenene.
4. Du skal kunne anvende loddepinde for at styre kopskiftet.
5. Du skal kunne anvende loddestok på falsen.
6. Du skal lære at udkaste og grovpudse på murens bagside.
7. Du kan afsætte opgaven og foretage udlæg efter modulmål.
8. Du har kendskab til konstruktion.
9. Du har kendskab til murebinderes formål og placering.
10. Du har kendskab til kuldebroisoleringens formål og placering.
11. Du kan fuge facaden med skrabfuge og tilbagelagt fuge.
12. Du skal kunne tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
13. Du skal kunne tildanne fliser og gulvklinker.
14. Du skal kunne udføre flisearbejde i klæb, samt fugning af flisevæg, så kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
15. Du skal kunne udføre slidlag uden fald, så kvalitetskravet til vedhæftning, komprimering, overfladens tæthed og udseende overholdes.
16. Du skal kunne udføre lægning af klinkegulv i klæb, samt fugning af klinkegulv, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
17. Du skal kunne afsætte fundamentet på gulvet i værkstedet efter tegning.
18. Du skal kunne afsætte fundamentet med rette vinkler.
19. Du skal kunne afsætte højder med nivelleringsinstrument.
20. Du skal kunne udføre pudsearbejde på bagmur og sokkel.
21. Du skal kunne udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt i murværkskonstruktioner.
22. Du skal kunne anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.

Maskinkørekort

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Maskinkørekort:
1. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Blandemaskine.
2. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Boremaskine.
3. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Bænkesliber.
4. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Højtryksrenser.
5. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Rørværk(Piskeris).
6. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Stiksav.
7. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vinkelsliber.
8. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vådskærer.