Murerviden.dk

02 - Massiv mur

Grundforløbs materiale

Beskrivelse

I denne del af uddannelsen får du mulighed for at tilegne dig begyndende færdigheder i planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af enkle mureropgaver ved brug af håndværktøj herunder bl.a. konstruktion af tekniske tegninger, halvstensmur, helstensmur og fugearbejde på begynder niveau.

Kursus fagene Førstehjælp/brand og rulle- og bukkestillads bliver skemalagt af skolen og skal være bestået inden grundforløbs prøven.
  Praktik:
 • Halvstens mur i kvartstens forbandt evt. med mæglere.
 • Udlæg, forbandt, flugt og plan.
 • Maskinkørekort til blandemaskine
 • Mureropgave uden mægler
 • Mureropgave m/puds bagside udkastes og grovpudses med 1 retholt og 1 leder
  Teori: Grundlæggende murerteknik, materialelære og tegning.
  Forståelse af sygefravær og handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø
 • Alle praktikopgaver tegnes
 • Emner fra Litteraturliste
 • Faglige emner som du anvender i praktik, det er ikke nok at du kan udføre arbejdet, du skal vide noget om emnerne
  Tegning 02 massiv mur Stensmur:
 • gf.010
 • gf.011
 • gf.012
 • gf.032
 • gf.033
 • gf.035
 • gf.036
 • gf.037
 • gf.039
 • gf.041
 • gf.042
 • gf.047
 • gf.048
 • gf.049
 • gf.050

Elevforudsætninger

Du skal have lyst til at gå i gang med murerfaget
Du skal have gennemført kompetencevurderingen.
Du kan undervejs vælge det niveau du vil arbejde på i forhold til det niveau du finder mest passende.
  Du har følgende valgmuligheder:
 1. Under instruktion. Læreren viser det. Du prøver det
 2. Med en del hjælp fra arbejdskammerat eller lære
 3. Selvstændigt
Men du skal opnå det selvstændige niveau i slutningen af opgave 2.

Mål

  Personlige mål:
 • Du kan møde til tiden
 • Du viser, hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde
 • Du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet
 • Du viser, hvor præcist og stabilt du arbejder
 • Du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet
 • Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever
  Teori mål:
 • Du skal kende murstens mål og delmål
 • Du skal have kendskab til kvartstensforbandter
 • Du skal have kendskab til modul- og skiftegangsmål
 • Du skal kunne læse tegninger og diagrammer
 • Du skal kunne anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder
 • I relation til praktiske opgaver skal du kunne udføre skitser samt manuelle og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning
 • Du skal kunne kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram
 • Du skal kunne tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper
 • Du skal have kendskab til lagstruktur
 • Du skal have kendskab til krydsforbandt.
 • Du skal have kendskab til afslutninger i krydsforbandt
 • Du skal have forståelse for modul- og skiftegangsmål
 • Du skal have kendskab til målestoksforhold
 • Du skal kunne anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning)
  Praktik mål:
 • Du skal lave inddeling efter øjemål, så studsfugerne er lige store
 • Du skal opspænde snor og henmure efter denne, så stenene ligger i stok og følger snoren
 • Muren skal mures med fyldte fuger og stå rent uden rester af mørtel på stenene
 • Du skal kunne anvende loddepinde for at styre kopskiftet
 • Du skal kunne anvende loddestok på falsen
 • Murene skal mures med fyldte fuger og stå rene uden rester af mørtel på stenene
  Kommunikations mål:
 • Du skal kunne foretage informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it

Litteraturliste

Murerbogen Marts 2005
Side 23-27 Målafsætning
Side 31 Opmuring
Side 32-34 Mure hjørnesten
Side 35-36 Opspænding af snor
Side 38-39 Henmuring af sten
Side 39-40 Henmuring af massiv mur
Side 41-43 Flugtmuring
Side 42 Tanding
Side 76-77 Kvartstensforbandt
Side 80-82 Kryds-, blok- og kochsforbandt
Side 88 Murtykkelser
Side 89-93 Lodrette afslutninger
Materialelære
side 29-33 Tilslagsmaterialer
side 35-37 Bindemidler
Puds før og nu
Side 7 Historie
Side 8 Planlægning
Side 10-11 Udkast og grovpuds
Side 69 Værktøj
Fliser og klinker
   
Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg
Side 23-31 Personlige værnemidler
Side 40 Værnefodtøj
Side 52 Kvartsstøv

Bedømmelse

Bedømmelse:
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte kompetence mål. Ved bedømmelsen skal du have udført tegninger samt en praktisk opgave, du får ikke karakterer, men læreren giver dig en mundtlig vurdering af, hvad der er godt ved din opgave og hvad du skal gøre dig mere umage med næste gang.
Dine personlige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under Kompetence mål, ”personlige mål”.

Mundtlig evaluering og bedømmelse, ved aktivitetens afslutning
  Personlig mål Kan du:
 • Møde til tiden?
 • Tilrettelægge dit arbejde?
 • Holde orden på arbejdsstedet?
 • Arbejder præcist og stabilt?
 • Tager del i de fælles opgaver på grundforløbet?
 • Hjælper de andre elever?
  Praktik mål Kan du/ Har du:
 • Lave inddeling efter øjemål og modulmål, så studsfugerne er lige store?
 • Opspænde snor og mure efter den, så stenene ligger pænt og uden tanding?
 • Anvende loddepinde for at styre kopskiftet?
 • Anvende loddestok på falsen?
 • Prøvet at udkaste og grovpudse på murens bagside?
 • mure med fyldte fuger og mure rent?
  Teori mål Kan du/ Har du:
 • Kendskab til kvartstensforbandter?
 • Kendskab til modul- og skiftegangsmål?
 • Læse tegninger og diagrammer?/li>
 • Anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder?
 • Udføre manuelle skitser og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning?
 • Kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram?
 • Tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper i et elektronisk tegneprogram?
 • Kendskab til lagstruktur?

 • Kendskab til krydsforbandt?
 • >Kendskab til afslutninger i krydsforbandt?
 • Forståelse for modul- og skiftegangsmål?
 • Kendskab til målestoksforhold?
 • Anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning), til konstruktion af tegninger?
*Alle kompetencemål vurderes i kompetencevurderingen, men kun de kompetencer eleven besidder ”vinges” af.

Kompetencemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Fælles kompetencemål B&A Opgave 1-2:
  1.
Eleven kan udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet.
2. Eleven kan foretage faglig informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it.
  3. Eleven kan udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå sammenhængen i den samlede byggeproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder.
4. Eleven kan udføre mindre faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger.
  5. Eleven kan vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.
  6. Eleven kan planlægge og udføre enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner.
  7. Eleven kan tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsopgaver ved iagttagelse af gældende regler på området.
Særlige kompetencemål Opgave 1-2:
1. Eleven kan læse tegninger og diagrammer og anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
2. Eleven kan udføre skitser og manuelle og elektroniske arbejdstegninger, herunder afbildning og udfoldning i relation til praktiske opgaver.
  3. Eleven kan tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet og for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
  4. Eleven kan foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner og forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
  5. Eleven kan udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner, samt anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.
6. Eleven kan udføre pudsearbejde og herunder udkast, vurdere underlag for puds samt nødvendigheden af forudgående behandling og redegøre for pudsearbejdets betydning for efterfølgende behandlinger som tapetsering og fliseopsætning.
  7. Eleven kan udføre udkradsning og fugearbejde og redegøre for fugens betydning for murværkets tæthed og udseende.
Arbejdsmiljø Opgave 1-2, Varighed 5 dage:
  1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)
2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
  3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader.
4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.
Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Varighed 2,5 dage:
1. Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp og/eller elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse.
Matematik niveau F, Varighed 10 dage:
1. Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence)
2. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence)
3. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence)
4. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence)
5. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence)
Rulle- og bukkestillads niveau 0:
1. Eleven har erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads.
Grundforløbsprøve Murer:
1. Grundforløbsprojekt: Murer

Personligemål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Personlige mål:
1. Du skal kunne møde til tiden.
2. Du skal vise hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde.
3. Du skal vise hvordan du er til at holde orden på arbejdsstedet.
4. Du skal kunne vise hvor præcist og stabilt du arbejder
5. Du skal vise i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet.
6. Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever.

Teorimål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Teori mål:
1. Du skal kende murstens mål og delmål.
2. Du skal have kendskab til kvartstensforbandter.
3. Du skal have kendskab til modul- og skiftegangsmål.
4. Du skal kunne læse tegninger og diagrammer.
5. Du skal kunne anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder.
6. I relation til praktiske opgaver skal du kunne udføre skitser samt manuelle og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning.
7. Du skal kunne kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram.
8. Du skal kunne tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper.
9. Du skal have kendskab til lagstruktur.
10. Du skal have kendskab til krydsforbandt.
11. Du skal have kendskab til afslutninger i krydsforbandt.
12. Du skal have forståelse for modul- og skiftegangsmål.
13. Du skal have kendskab til målestoksforhold.
14. Du skal kunne anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning), til konstruktion af tegninger.
  15. Du har kendskab til forskellige typer af murebindere og har forståelse for deres placering og funktion.
  16. Du har kendskab til forskellige isoleringsmaterialer og deres anvendelse.
  17. Du har kendskab til anlæg og forbandtløsninger i løberforbandt 1.
  18. Du har kendskab til snit og sidebillede
  19. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for udførelse og kvalitet.
  20. Du skal kunne redegøre for de regler, bestemmelser og anvisninger, som gælder for tilrettelæggelsens betydning for kvalitet i proces og resultat.
  21. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.
  22. Du skal kunne foretage den fornødne tilrettelæggelse af flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
  23. Du skal kunne forstå tilrettelæggelsens betydning for både gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt.
  24. Du skal kunne udføre en kvalitetssikringsrapport samt en arbejdspladsvurdering.
  25. Du skal have kendskab til de gængse materialer i byggeriet og andre fags indflydelse på byggeprocessen.

Praktikmål

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Praktik mål:
1. Du skal lave inddeling efter øjemål, så studsfugerne er lige store.
2. Du skal opspænde snor og henmure efter denne, så stenene ligger i stok og følger snoren.
3. Muren skal mures med fyldte fuger og stå rent uden rester af mørtel på stenene.
4. Du skal kunne anvende loddepinde for at styre kopskiftet.
5. Du skal kunne anvende loddestok på falsen.
6. Du skal lære at udkaste og grovpudse på murens bagside.
  7. Du kan afsætte opgaven og foretage udlæg efter modulmål.
  8. Du har kendskab til konstruktion.
  9. Du har kendskab til murebinderes formål og placering.
  10. Du har kendskab til kuldebroisoleringens formål og placering.
  11. Du kan fuge facaden med skrabfuge og tilbagelagt fuge.
  12. Du skal kunne tilrettelægge og udføre almindeligt forekommende flise- og gulvarbejde samt murværkskonstruktioner.
  13. Du skal kunne tildanne fliser og gulvklinker.
  14. Du skal kunne udføre flisearbejde i klæb, samt fugning af flisevæg, så kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
  15. Du skal kunne udføre slidlag uden fald, så kvalitetskravet til vedhæftning, komprimering, overfladens tæthed og udseende overholdes.
  16. Du skal kunne udføre lægning af klinkegulv i klæb, samt fugning af klinkegulv, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
  17. Du skal kunne afsætte fundamentet på gulvet i værkstedet efter tegning.
  18. Du skal kunne afsætte fundamentet med rette vinkler.
  19. Du skal kunne afsætte højder med nivelleringsinstrument.
  20. Du skal kunne udføre pudsearbejde på bagmur og sokkel.
  21. Du skal kunne udtage, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i flise- og gulvarbejde samt i murværkskonstruktioner.
22. Du skal kunne anvende de for området forekommende værktøjer og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler.

Maskinkørekort

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Maskinkørekort:
1. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Blandemaskine.
2. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Boremaskine.
3. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Bænkesliber.
4. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Højtryksrenser.
5. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Rørværk(Piskeris).
6. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Stiksav.
7. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vinkelsliber.
8. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vådskærer.