Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Vælg kategori

Anvendelse af love og regler ved byfornyelse:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44674
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan, i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter, som bygningshåndværkere anvende gældende regler for byfornyelse og udvikling af byer, samt gældende regler for miljø og arbejdsmiljø.
Mål: 
Deltagerne kan, i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter, som bygningshåndværkere anvende gældende regler for byfornyelse og udvikling af byer, samt gældende regler for miljø og arbejdsmiljø. Deltagerne kan i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme sikre, at ulemper for beboere minimeres således at beboede arealer afskærmes i fornødent omfang, så beboere uhindret og fortsat kan anvende deres bolig. Deltagerne kan sikre at byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme kan gennemføres uden fare for omgivelserne.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Restaurering af tavl i bindingsværk:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44671
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler.
Mål: 
Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler. Deltagerne kan vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk for så vidt angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering. Deltagerne kan registrere svampeskader. Deltagerne kan udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj. Deltagerne kan vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Kvadre og palæpuds - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44469
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds.
Mål: Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og inddele til pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre overfladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Dekorativt fugearbejde - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44611
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljøregler udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk.
Mål: Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljøregler udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44622
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af brædder med rørvæv.
Mål: Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af brædder med rørvæv. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere og klargøre bræddevægge eller -lofter med rør til puds, vælge hensigtsmæssige murmaterialer og værktøj som tilgodeser kravene til det færdige resultat, samt påføre grov- og finpuds til ønsket overfladeresultat er opnået, og vejlede kunder/bygherren om efterfølgende hensigtsmæssig vedligeholdelse af det pudsede.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Overfladebehandling med kalkning af murværk:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44670
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.
Mål: Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.
Deltageren kan vurdere overflader som skal behandles samt vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenlighed.
Deltageren kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssigt værktøj.
Deltageren kan vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Murede og pudsede gesimser - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44566
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser.
Mål: Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims. Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44466
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltagerne kan i henhold til statiske krav og efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov afstive og efterfølgende gennembryde murværk samt færdigbearbejde gennembrudsområdet.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til statiske krav og efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov afstive bærende murværk. Deltagerne kan efterfølgende gennembryde murværket og opbygge samt færdigbearbejde gennembrudsområdet til den krævede form. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnet gennembrudsmetode og værktøj samt egnede materialer til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Restaurering af stuk:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44556
 Bygningsrestaurering og byfornyelse  
Deltageren kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov restaurere eksisterende stuk.
Mål: Deltageren kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov restaurere eksisterende stuk. Deltageren kan i den forbindelse vurdere eksisterende stukarbejder med henblik på restaurering, fremstille velegnede skabeloner og forme samt vælge hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse samt vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af det restaurerede.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere og stukkatører samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 45141
 Certifikat  
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.
Mål: 
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.
 
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 45588
 Certifikat  
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292/2001 bilag 3.
Mål: 
Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292/2001 bilag 3.Deltagerne kan således sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende fuge- og skummaterialer fra lukkede beholdere i forbindelse med montage af vinduer og døre samt i forbindelse med brøndgravning, montage af sanitetselementer, betonelementer og afløbsbrønde mv.Desuden vil deltagerne kunne håndtere situationer der kan sidestilles med en fuge, fx limning af lister o.lign.
Målgruppe: Personer der kan blive eksponeret med epoxy- og isocyanatholdige produkter i forbindelse med fugning og samling af bygningselementer.
 
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 45651
 Certifikat  
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen.
Mål: 
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inkl. åndedrætsværn ved hjælp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om forskellige sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe.Deltagerne kan anvende brugsanvisninger, og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse.Deltagerne kan varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger.Deltagerne kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer jf. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen.
 
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage     Fagnr. 40611
 Energi  
Deltagerne kan rådgive om, planlægge og udvælge materialer og konstruktioner med henblik på at anvende energirigtige løsninger ved isolering af boliger mhp reduktion af energiforbruget.
Mål: 
Deltagerne har et sådant kendskab til eksisterende isoleringskrav og mulighederne for energirigtige løsninger, at de kan medvirke ved rådgivning og planlægning ved såvel nybyggeri, som ved om- og tilbygning, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget. Deltagerne kan i den forbindelse udvælge materialer og konstruktioner med henblik på at anvende energirigtige løsninger ved isolering af boliger. Endelig kan deltagerne planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. miljø og arbejdsmiljø.
Målgruppe: Murere og bygningshåndværkere, der ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger:  |   Inaktiv !  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 40618
 Energi  
Deltagerne kan tage de nødvendige hensyn ved deltagelse i isolerings- og renoveringsopgaver af fredede og bevaringsværdige bygninger.
Mål: 
Deltagerne kan tage de nødvendige hensyn ved deltagelse i isolerings- og renoveringsopgaver af fredede og bevaringsværdige bygninger. I den forbindelse kan deltagerne medvirke ved vurdering af, hvorvidt en udvendig eller indvendig tillægsisolering er mest hensigtsmæssig i en konkret situation.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Murstensskaller og murstensmønster på isolering:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 46677
 Energi  
Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, vælge pudssystem og kan udføre murstensmønster i armeret grundpuds i henhold til kundekrav og producentens anvisninger.
Mål: 
Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan tillige udføre murstensmønster i armeret grundpuds med tilhørende slutpudssystem samt vurdere kvaliteten af udført arbejde. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området.
 
Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44584
 Energi  
Deltagerne kan udføre fugt-, varme- og lydisolering ved murværk.
Mål: 
Deltagerne kan udføre fugtisolering i forbindelse med detaljer ved fundament, vindues- og dørfalse samt ved overlukninger i henhold til gældende regler og normer. Deltagerne kan endvidere udføre korrekt varmeisolering og lydisolering ved traditionel muret byggeri efter gældende regler og normer.Deltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge- og arbejdsmiljølovgivning, samt vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Energioptimering af boliger:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 40991
 Energi  
Håndværkeren kan identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Endelig kan håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.
Mål: 
Håndværkeren kan på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan håndværkeren vurdere energibesparelser og CO2-besparelser. Endelig kan håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området
 
Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 40615
 Energi  
Deltagerne kan ud fra kendskab til bygningsreglementets isoleringskrav og byggematerialers isoleringsevne foretage enkle varmetabsberegninger i forbindelse med nybygning, renovering og tilbygning.
Mål: 
Deltagerne kan ud fra kendskab til bygningsreglementets isoleringskrav og byggematerialers isoleringsevne foretage enkle varmetabsberegninger i forbindelse med nybygning, renovering og tilbygning samt tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med udvendig tillægsisolering.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Udvendig isolering - Kreativ udsmykning:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage.     Fagnr. 46673
 Energi  
Deltagerne kan med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav vælge, tildanne og montere isolering med spring i isoleringstykkelse som kreativ udsmykning af vægflader med korrekt udførelse af fremspring.
Mål: 
Deltagerne kan med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav vælge, tildanne og montere isolering med spring i isoleringstykkelse som kreativ udsmykning af vægflader. I den forbindelse kan deltagerne udføre fremspring korrekt samt vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende. Deltagerne kan vurdere kvaliteten af det udførte arbejde og sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.
 
Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 40354
 Energi  
Deltagerne har et sådant kendskab til principperne for bæredygtigt byggeri, at de kan udvælge materialer og byggeprocesser med henblik på at udføre et energirigtigt og bæredygtigt byggeri.
Mål: 
Deltagerne har et sådant kendskab til de samfundsmæssige interesser i og principperne for bæredygtigt byggeri, at de kan udvælge materialer og byggeprocesser med henblik på at udføre et energirigtigt og bæredygtigt byggeri. Deltagerne kan ud fra kendskab til byggematerialers livscyklus, holdbarhed og anvendelighed foretage en miljøvurdering i forhold til bæredygtigt byggeri.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 48014
 Energi  
Deltagerne kan foretage korrekt efterisolering af konstruktioner, sikre korrekt placering af membraner og kan vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse. Deltagerne sikre dermed at unødigt varmetab reduceres, opfugtning af konstruktionerne undgås og gældende isoleringskrav opfyldes.
Mål: 
Deltagerne kan foretage korrekt efterisolering af konstruktioner således, at unødigt varmetab reduceres mest muligt. I den forbindelse kan deltagerne sikre korrekt placering af membraner, så opfugtning af konstruktionerne undgås, samtidig med at luftstrømme reduceres mest muligt. Deltagerne kan desuden vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse således, at konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav. Arbejdet udføres i overensstemmelse med byggelovgivningen, hvad angår energimærkning, energirammeforhold, fugtforhold samt isolering og skal desuden tilrettelægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.  
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte inden for byggeriet, herunder tømrere, murere og andre med erhvervserfaring fra området.
 
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 47534
 Energi  
Deltagerne kan ud fra kendskab til klimapåvirkninger og samfundskrav udarbejde løsningsforslag, der optimerer en ejendom og de omkringliggende arealer. Deltagerne kan udpege fokusområder inden for eget fag og kan ved knudepunkter samarbejde med andre fagområder ifm energi-/klimarenovering og drift i og omkring ejendommen.
Mål: 
Deltagerne kan ud fra kendskab til klimapåvirkninger og samfundskrav, herunder principper for bæredygtighed og BR 2020-rammen udarbejde løsningsforslag, der optimerer ejendommen og de omkringliggende arealer. Deltagerne kan i dialog med kunden udpege fokusområder inden for eget fag og kan ved knudepunkter samarbejde med andre fagområder i forbindelse med energi-/klimarenovering og drift i og omkring ejendommen.
Målgruppe: Medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med energi- og klimavejledning.
 
Termografering af bygninger:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 42879
 Energi  
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer foretage termografiinspektion af bygninger, identificere forbedringer samt anvende termografier til kvalitetssikring af udført arbejde.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer foretage Termografiinspektion af bygninger. Deltagerne kan ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold som relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer tolke termografier. Deltagerne kan anvende termografier til kvalitetssikring af udført bygningsarbejde, samt til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. Endelig kan deltagerne anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og mulighed for ændringer heraf, samt de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser, som ændringerne vil medføre.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, herunder tømrere og murere, der er beskæftiget med bl.a. energioptimering af bygninger.
 
Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse:  |   Aktiv  
Varighed: 5,0 dage.     Fagnr. 47292
 Energi  
Deltagerne kan medvirke til den praktiske udførelse af en hensigtsmæssig energirenovering i bevaringsværdige og fredede bygninger samt kan udføre energirenovering med respekt for materialer og byggestil og indsigt i metoder og praktiske løsninger.
Mål: 
Deltagerne har en sådan viden om krav i forhold til bygningsreglement, fredningsbestemmelser, lokalplaner og øvrig lovgivning, at de kan medvirke til at sikre den praktiske udførelse af en hensigtsmæssig energirenovering i bevaringsværdige og fredede bygninger. På baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og værdier, der er i bevaringsværdige og fredede bygninger, kan deltagerne pege på muligheder for energioptimering. Deltagerne kan i samarbejde med andre faggrupper og med indsigt i metoder og praktiske løsninger medvirke til at sikre en praktisk udførelse af energirenovering med respekt for materialer og byggestil. På den baggrund kan deltagerne vejlede bygherrer om løsninger til energibesparelser til udførelse og sikring af bevaringsværdier. .
Målgruppe: Faglærte bygningsarbejdere med praktisk erfaring og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Energioptimering af bygningskonstruktioner:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage     Fagnr. 48218
 Energi  
Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning.
Mål: 
Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning. Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. Deltagerne kan tværfagligt foretage U-værdiberegning og fugttekniske vurderinger, der skal sikre korrekt efterisolering og lufttæthed af eksisterende bygninger, så den beregnede besparelse opnås, og der ikke opstår fugtproblemer i konstruktionerne. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan deltagerne vurdere energibesparelser og CO2-besparelser. Endelig kan deltagerne på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde vejlede om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området
 
Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag     Fagnr. 46670
 Energi  
Deltagerne kan ud fra æstetiske og fugtmæssige forhold vælge og montere den sokkelløsning, som vil være mest hensigtsmæssig og udføre tilslutninger til andre bygningsdele samt kvalitetsvurdere det udførte arbejde.
Mål: 
Deltagerne kan ud fra æstetiske og fugtmæssige forhold vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave og kundeønsker og kan montere de til sokkel hørende delelementer, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds. Deltagerne kan udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem og kvalitetsvurdere det udførte arbejde. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetence eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.
 
Udvendig tillægsisolering på let underlag:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage     Fagnr. 46671
 Energi  
Deltagerne kan vælge, tildanne og montere isolering, samt ud fra terrænkategori, fugtforhold og bæreevne vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling på let underlag i henhold til given opgave og kundekrav.
Mål: 
Deltagerne kan vælge, tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på let underlag i henhold til given opgave og kundekrav. Deltagerne kan ud fra vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.
 
Udvendig isolering på tungt underlag:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage     Fagnr. 46672
 Energi  
Deltagerne kan tildanne og montere isolering, samt ud fra terrænkategori, fugtforhold og bæreevne vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling på tungt underlag. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Mål: 
Deltagerne kan tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på tungt underlag. Deltagerne kan på baggrund af vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til kundekrav gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.
 
Montering af solpaneler på tag:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage     Fagnr. 47639
 Energi  
Deltagerne kan montere solpaneler på tag vha egnet beslagtype, og kan tage højde for vindlast og øvrig belastning samt vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær. Desuden kan deltagerne anvise egnede løsninger til gennemføring af kabler gennem tagkonstruktionen og sikre kvaliteten af det udførte arbejde.
Mål: 
Deltagerne kan med baggrund i love, regler og anvisninger montere solpaneler på tag ved hjælp af egnet beslagtype, som opfylder danske krav til montage. Deltagerne kan definere belastningsområder ved montage på tagfladen i forhold til vindlast og øvrig belastning, jfr. Eurocode DS/EN 1991 samt tilhørende nationale annekser samt kan vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de belastningsklasser, som anvendes i Danmark. I den forbindelse kan deltagerne søge relevante oplysninger og information og foretage tabelopslag i Træinformation. Endelig kan deltagerne anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af kabler gennem tagkonstruktionen og sikre, at kvaliteten af det udførte arbejde er i overensstemmelse med gældende regler, normer og anvisninger. Deltagerne kan vælge egnet sikkerhedsudstyr og dermed sikre, at arbejdet på tag udføres miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Vådrum - udførelse af vådrumssikring:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 47129
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende love, regler og produktanvisninger og kan vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også omfatter afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov, By og Byg Anvisning 200 samt proces- og produktanvisninger fra diverse leverandører af vådrumssystemer. Deltagerne kan til en given opgave vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen. Deltagerne kan desuden i samarbejde med andre samarbejdspartnere gennemføre og efterleve en given plan for vådrumssikring og udføre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere, samt andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Proces- og kvalitetssikring af vådrum:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 47128
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan udarbejde en såvel manuel som elektronisk plan for kvalitetssikring til udførelsen af vådrum og kan i samarbejde med andre faggrupper sikre, at det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring.
Mål: 
Deltageren kan til en given opgave udarbejde en såvel manuel som elektronisk plan for kvalitetssikring af udførelsen af vådrum, som omfatter de enkelte arbejdsprocesser ud fra viden om gældende krav til udførelse af vådrum og praktiske metoder til kvalitetssikring. Deltageren kan inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen samt løbende sikre kvaliteten, så det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring. Endelig kan deltageren i planen beskrive, hvilke krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, der skal overholdes.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Natursten på væg og gulv:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 43145
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer m.v. ved udlægning af natursten på gulv og væg og kan vejlede om valg af natursten til en given væg-/gulvflade. Deltagerne kan sikre kvaliteten gennem valg af produkt og udførelse.
Mål: 
Deltagerne kan anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg. Med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen kan deltagerne vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten. Deltagerne kender til de mest almindeligt forekommende skader på natursten og kan sikre kvaliteten gennem valg af produkt og proces, således at skader undgås under skyldig hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Terrazzo - udførelse af gulve og plader:  |   Aktiv  
Varighed: 5,0 dage.     Fagnr. 47126
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan ud fra viden om materialer og værktøjer udføre gulve og plader i terrazzo samt vejlede kunder om valg af løsning og med inddragelse af løbende kvalitetssikring planlægge arbejdets samlede udførelse under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til tunge gulvkonstruktioner og aktuelle anvisninger udføre korrekt opbygget underlag for terrazzogulve samt gennemføre støbning af terrazzoplader og -gulve. Deltagerne har et sådant kendskab til såvel udførelse, som til materialer, herunder færdige terrazzoblandinger, at deltagerne med inddragelse af kvalitative og æstetiske hensyn kan vejlede kunden i materialevalg ved nye overflader, renovering af gamle overflader samt med hensyn til den behandling og vedligehold, som terrazzoprodukter kræver. Deltagerne er desuden i stand til at planlægge en given opgaves udførelse, der kræver løbende kvalitetssikring, og som inddrager kunder og øvrige samarbejdspartnere. Endelig kan deltagerne sikre, at der tages de nødvendige hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø under arbejdets udførelse.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Avanceret flisearbejde:  |   Aktiv  
Varighed: 5,0 dage.     Fagnr. 47133
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer og kan vejlede kunder om valg af fliser som udgangspunkt for dekorationer i gulv og væg. Deltagerne kan konstruere og udføre dekorative elementer i fliser og planlægge og kvalitetssikre arbejdets udførelse.
Mål: 
Deltagerne kan udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser. Ligeledes kan deltagerne vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæbeprodukter med udgangspunkt i den valgte flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikkerhed, format, vandabsorbering og rengøring/vedligeholdelse. Deltagerne kan håndtere diverse tegneredskaber til brug for konstruktion og optegning af dekorative elementer som figurer, border, friser og kan udføre dekorative elementer i fliser med blød og hård skærv og vælge egnede skæreværktøjer hertil. Endelig kan deltagerne planlægge arbejdets udførelse, foretage kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Udførelse af tungt badeværelse:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44468
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre "tungt badeværelse".
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre "tungt badeværelse". Deltagerne kan i den forbindelse anvende By og Byg Anvisning 200 samt SBI Anvisning 180 og således korrekt støbe betongulv med opkanter samt opsætte limplader under hensyn til materialernes tørretider.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44612
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag, og i den forbindelse placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt i henhold til gældende regler for udførelse af vådrum, opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag, og i den forbindelse placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt. Deltagerne kan vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Vådrum - anvendelse af love og regler:  |   Inaktiv !  
Varighed: 1,0 dage.     Fagnr. 44623
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan redegøre for, om alle funktionskrav til etablering og renovering af et givet vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger og kan i den forbindelse vurdere om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt.
Mål: 
Deltagerne kan redegøre for, om alle funktionskrav til etablering og renovering af et givet vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger og kan i den forbindelse vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt. Deltagerne kan opstille en handlingsplan for den praktiske etablering og renovering af vådrum med vådrumssikring i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere. Endelig kan deltagerne vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Glasbyggesten i boliger:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 47131
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kender forskellige glasbyggestenssystemer og kan udføre murede vægge i glasbyggesten. Deltagerne kan med deres viden om hjørnesten o.a. rådgive kunden ud fra såvel kvalitative som æstetiske overvejelser, samt planlægge arbejdets udførelse under skyldig hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Mål: 
Deltagerne kan udføre murede vægge i glasbyggesten ud fra viden om fordele/ulemper ved valg af forskellige glasbyggestenssystemer samt proces- og produktanvisninger fra leverandører. Deltagerne har desuden en sådan viden om andre glasbygningsdele, herunder hjørnesten og afslutningsskinner, at de kan vejlede kunder i materialevalg, der opfylder såvel kvalitative som æstetiske krav. Deltagerne kan ligeledes sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til de statiske problemer, som er forbundet med feltstørrelser, underlag og øvrige tilstødende konstruktioner og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, således at arbejdet løbende kvalitetsvurderes og gældende krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø er overholdt.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.
 
Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 45759
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan tildanne og overfladebehandle natursten ved hjælp af brændingsmetoden, og dertil vælge hensigtsmæssigt værktøj og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Mål: 
Deltagerne kan tildanne og overfladebehandle natursten ved hjælp af brændingsmetoden, og dertil vælge hensigtsmæssigt værktøj og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Målgruppe: Faguddannede stenhuggere samt andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.
 
Natursten - fremstilling af dekorationer mv.:  |   Inaktiv !  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 45751
 Fliser, klinker og belægninger  
Deltagerne kan dekorere natursten ved hjælp af sandblæsningsteknik, samt udforme skrift-, og dekorationsforlæg ved hjælp af velegnet EDB-program.Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt værktøj og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Mål: 
Deltagerne kan dekorere natursten ved hjælp af sandblæsningsteknik, samt udforme skrift-, og dekorationsforlæg ved hjælp af velegnet EDB-program.Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt værktøj og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Målgruppe: Faguddannede stenhuggere samt andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.
 
Glitpuds - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44620
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan udføre glitpuds med hydrauliske mørtler såvel som luftmørtler i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Mål: 
Deltagerne kan udføre glitpuds med hydrauliske mørtler såvel som luftmørtler i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov. Deltagerne kan anvende ens- og flerfarvet stucco lustro på murede overflader. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere undergrundens beskaffenhed og vælge velegnede materialer samt værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Gipspudsning med maskine:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44471
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan påføre gipspuds med maskine samt vurdere og udvælge gipstyper til forskellige underlag.
Mål: 
Deltagerne kan påføre gipspuds med maskine samt vurdere og udvælge gipstyper til forskellige underlag.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Puds med marmorstuk - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 4,0 dage.     Fagnr. 44617
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov udføre marmorstuk i negativ og positiv form på søjler og væg, samt intarsiaarbejde.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov udføre marmorstuk i negativ og positiv form på søjler og væg, samt intarsiaarbejde. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Sgraffitopuds - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44618
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre sgraffitopuds på plader samt murede overflader på baggrund af en vurdering af undergrundens beskaffenhed.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre sgraffitopuds på plader samt murede overflader på baggrund af en vurdering af undergrundens beskaffenhed. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 47895
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan udføre tyndpuds på forskellige typer af underlag ud fra en vurdering af et givent underlags beskaffenhed som tyndpudsbærer. Deltagerne har viden om forskellige tyndpudsprodukter til brug for udvendige og indvendige overflader.
Mål: 
Deltagerne kan udføre tyndpuds på forskellige typer af underlag ud fra en vurdering af et givent underlags beskaffenhed som tyndpudsbærer. Således har deltagerne viden om forskellige tyndpudsprodukter til brug for udvendige og indvendige overflader, og kan på baggrund af æstetiske og tekniske betragtninger vejlede kunden i valg af produkt. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bygningshåndværkere, primært murere og malere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Gipspudsning af hvælv og buede vægge:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44470
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj/maskine på loft og hvælv samt buede vægge.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj/maskine på loft og hvælv samt buede vægge. Deltagerne kan i den forbindelse vælge hensigtsmæssig pudsemetode, materiale og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Puds intarsia - udførelse:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 44616
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan udføre puds intarsia på underlag af plader og mur i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Mål: 
Deltagerne kan udføre puds intarsia på underlag af plader og mur i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 40997
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan anvende og fremstille flere tyndpudsmaterialer og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til udførelse af tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer.
Mål: 
Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Målgruppe: Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Armeret håndpuds:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage     Fagnr. 46674
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan vejlede kunde om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale og kan påføre og afrette armeret pudssystem, samt vælge den type værktøj og arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende for at opnå et givent udfaldskrav.
Mål: 
Deltagerne kan vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. Desuden kan deltagerne manuelt påføre og afrette armeret pudssystem, samt vælge den type værktøj og arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation. Deltagerne kan kvalitetsvurdere det udførte arbejde samt sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning samt under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.
 
Grov- og finpudsede overflader - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 44626
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre grov- og finpudsede overflader på murværk af teglsten, porebeton og letklinkerbeton.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre grov- og finpudsede overflader på murværk af teglsten, porebeton og letklinkerbeton og hertil vælge egnede materialer og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Specialpuds - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44613
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan udføre granitpuds, Pebble Dashing, farvet filts og farvet puds.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til leverandøranvisninger udføre granitpuds, Pebble Dashing, farvet filts og farvet puds. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Gipspudsning med håndværktøj:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44472
 Historisk og nutidig puds  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj på forskellige relevante underlag og til arbejdet vælge hensigtsmæssigt værktøj.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj på forskellige relevante underlag og til arbejdet vælge hensigtsmæssigt værktøj.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
CAD - 2D på byggepladsen:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 40340
 IT  
Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet og kan håndtere og anvende CAD-tegninger i byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger.
Mål: 
Deltagerne kan udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet. Deltagerne kan håndtere og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. Deltagerne kan oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner
Målgruppe: Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsledere, formænd, sjakbajser og personer med kendskab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og beskrivelsesmateriale.
 
CAD - 3D på byggepladsen:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 40464
 IT  
Deltagerne kan håndtere og anvende 3D CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen og anvende BIPS lagstruktur, samt oprette nye 3D CAD-tegninger og desuden færdiggøre tværsnit og facader fra 3D objektbaserede plantegninger.
Mål: 
Deltagerne kan håndtere og anvende 3D CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. Deltagerne kan oprette nye 3D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner. Deltagerne kan færdiggøre tværsnit og facader fra færdige 3D objektbaserede plantegninger.
Målgruppe: Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsledere, formænd, sjakbajser og personer med kendskab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og beskrivelsesmateriale.
 
Brug af pc på arbejdspladsen:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 45565
 IT  
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.
Mål: 
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
 
Radonsikring i byggeriet:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 45888
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan vurdere behov for radonsikring og kan planlægge og udføre den nødvendige radonsikring i nybyggeri. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Mål: 
Deltagerne kan ud fra viden om lovkrav og grænseværdier vurdere behov for radonsikring ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri. Deltagerne kan planlægge og tage forholdsregler, som modværker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri. I den forbindelse kan deltagerne opmåle og lave materialeberegning til udførelse af radonsikring samt vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav ved udførelse af en konkret opgave. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Målgruppe: Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.
 
Murede smighjørner - opførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44570
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre udmåling og anlæg til, samt opførelse af smighjørner i forskellige vinkler i murværk.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre udmåling og anlæg til, samt opførelse af smighjørner i forskellige vinkler i murværk. Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 5,0 dage.     Fagnr. 47897
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan tegne traditionelle murede overlukninger i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt og på baggrund heraf udføre opmuring af disse konstruktioner samt vurdere kvaliteten heraf.
Mål: 
Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Dekorationsmurværk - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44467
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt på basis af viden om og færdigheder i opførsel af murede konstruktioner udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk under hensyntagen til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.
 
Murafslutninger - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44583
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten. Deltageren kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Muret spindeltrappe:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage     Fagnr. 47277
 Murede konstruktioner  
Deltageren kan afsætte, udmåle og foretage udlæg til murede spindeltrapper og kan på baggrund af valg af murerteknik, materialer og hjælpeværktøjer opmure en spindeltrappe, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse.
Mål: 
Deltageren kan ud fra givent projektmateriale afsætte, udmåle og foretage udlæg til murede spindeltrapper og kan på baggrund af valg af murerteknik, materialer og hjælpeværktøjer opmure en spindeltrappe, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse. Deltageren kan sammen med kunder og andre håndværkere inddrage æstetiske hensyn og kan planlægge og kommunikere således at hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dage.     Fagnr. 40905
 Murede konstruktioner  
Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver og kan desuden blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.
Mål: 
Deltageren kan vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver. Deltagerne kan desuden vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger.
Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området
 
Masseovn - opførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 10,0 dage.     Fagnr. 44619
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne. Deltagerne kan vejlede om opførelsen af ildsteder iht. gældende byggelov. Deltagerne kan vejlede om opførelse af masseovn i forhold til skorstenens beskaffenhed og bygningens omgivelser er tilrådelig. Deltagerne kan vejlede i fyring i masseovne.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Rundt murværk:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dag.     Fagnr. 47276
 Murede konstruktioner  
Deltagerne har efter gennemført uddannelse generel viden om anvendelse af rundt murværk i byggerier og kan med baggaggrund i faglige og teknisk viden om planlægningm konstruktion og udførelse af rundt murværk vælge mellem forskellige metoder i.f.t. den givne opgave.
Mål: 
Deltageren kan planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker herunder konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring. Deltageren kan vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn og planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere samt deltage i og angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk med løbende hensyntagen til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Murede kupler og hvælv - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 10,0 dage.     Fagnr. 44580
 Murede konstruktioner  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov opsnøre og mure krydshvælv og kuppelhvælv.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov opsnøre og mure krydshvælv og kuppelhvælv som blank mur fra stillads, kappehvælv, og nubisk hvælv til overfladebehandling på murværk uden stillads.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 40361
 Murede konstruktioner  
Deltageren kan opstille vægkonstruktioner i letbeton under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og kan ved arbejdets udførelse følge relevante anvisninger.
Mål: 
Deltageren kan opstille vægkonstruktioner i letbeton under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og kan ved arbejdets udførelse følge relevante anvisninger.
Målgruppe: Tømrere og andre bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
 
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs:  |   Aktiv  
Varighed: 4,0 dage.     Fagnr. 40507
 Planlægning  
Deltagerne kan på baggrund af indblik i sjakbajsens styrings- og ledelsesmæssige opgaver indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af indblik i sjakbajsens styrings- og ledelsesmæssige opgaver indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. Deltagerne fungerer dels som rollemodel for kollegerne i sjakket og dels som repræsentant for virksomheden gennem bevidsthed om betydning af egen adfærd og ud fra viden om motivation og samarbejdsformer. Deltagerne kan fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet. Deltagerne har endvidere et sådant kendskab til APV og PSS, at de kan tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning. Endelig kender deltagerne principperne i det trimmede byggeri og kan anvende almindeligt forekommende værktøjer til planlægning og styring af entrepriser.
 
Målgruppe: Personer med beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet.
 
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage     Fagnr. 40509
 Planlægning  
Deltagerne kan planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale og ud fra bygherrens og arbejdsgiverens mål for projektet.
Mål: 
Deltagerne kan planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale og ud fra bygherrens og arbejdsgiverens mål for projektet. Deltagerne kan medvirke ved opstart af byggesagen og kan tilrettelægge byggepladsens indretning under hensyntagen til risici for projektet i alle byggeprocessens faser. I den forbindelse kan deltagerne anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder og kan inddrage vinterforanstaltninger i planlægningen. Deltagerne kan ligeledes medvirke ved planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri. Endelig kan deltagerne anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
Målgruppe: Personer med beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.
 
Opstart af bygge- og anlægsprojekter:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 43577
 Planlægning  
Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang.
Mål: 
Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang m.h.p. at identificere og planlægge håndteringen af: byggepladsens logistik, tidsplanlægning, arbejdsmiljøricisi og rollefordeling.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.
 
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi:  |   Aktiv  
Varighed: 0,5 dage.     Fagnr. 40688
 Planlægning  
Deltageren kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver som konstruktion, fugt, brand, indeklima og energi.
Mål: 
Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver.
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere samt andre med tilsvarende viden.
 
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage.     Fagnr. 43578
 Planlægning  
Deltagerne kan medvirke ved planlægning af bygge- og anlægsopgaver v.hj.a. hensigtsmæssigt planlægningsværktøj/-metoder og anvende dette i forbindelse med praktisk udførelse af bygge- og anlægsopgaver.
Mål: 
Deltagerne kan medvirke ved planlægning af bygge- og anlægsopgaver v.hj.a. hensigtsmæssigt planlægningsværktøj/-metoder og anvende dette i forbindelse med praktisk udførelse af bygge- og anlægsopgaver, herunder:- Medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister. - Forståelse for begrebet PPU (procent-planlagt-udført) - og hvad det bruges til.- Deltagelse i og forberedelse til møder vedr. planlægning af udførelse af bygge- og anlægsarbejde.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.
 
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dag.     Fagnr. 44872
 Planlægning  
Deltagerne kan, ud fra kendskab til virksomhedens sikkerhedspolitik, aktivt og motiveret arbejde for at sikre egen og andres sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
Mål: 
Deltagerne kan som bygningsarbejdere som en integreret del af bygningsarbejdet og ud fra viden om virksomhedens sikkerhedspolitik, medvirke til at sikre egen og andres sikkerhed og sundhed på de skiftende byggepladser, gennem planlagt fornuftig adfærd.Deltagerne kan medvirke ved implementering og løbende forbedring af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og herved sikre, at gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet overholdes under de særlige produktionsforhold der hersker i bygge- og anlægsbranchen.Deltagerne kan i den forbindelse sammen med kolleger, ledere og arbejdsgivere medvirke til, at de særlige krav, der stilles til arbejdsmiljøforhold på bygge- og anlægsområdet overholdes, og at arbejdsgiverens og ansattes pligter og ansvar overholdes.Deltagerne kan deltage i arbejdsmiljøarbejdet ud fra kendskab til sikkerhedsorganisationen i såvel virksomheden som på skiftende byggepladser.Deltagerne kan medvirke i systematisk rapportering af ulykker og utilsigtede hændelser. Deltagerne kan indtænke sikkerhed og sundhed i planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver, gennem udførelse af risikoanalyse, bl.a. ved brug af maskiner og udstyr.
Målgruppe: Alle ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder der tilhører AMU-målgruppen.
 
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44871
 Planlægning  
Det er uddannelsens formål at sikre, at alle små bygge- og anlægsvirksomheder kan varetage lovpligtige opgaver i tilknytning til arbejdsmiljølovens regler.
Mål: 
Deltagerne kan som bygningsarbejdere på byggepladser, i forbindelse med udførelsen af håndværk og montering mv., som en integreret del af deres daglige arbejde, varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder.Deltagerne kan medvirke i forbindelse med etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation og udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen.Deltagerne kan, med baggrund i de særlige produktionsforhold i bygge- og anlægsbranchen så som hyppig nyetablering af produktionsanlæg, forskellige former for arbejdsorganisering og skiftende arbejdspladser, omstille sig og overskue nye arbejdsvilkår, og udføre det påkrævede sikkerhedsarbejde som en del af bygningsarbejdet. Deltagerne kan varetage koordineringsopgaver i overensstemmelse med de krav der stilles til underentreprenørernes medvirken i overholdelsen af "Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed", herunder samarbejde med byggeledere og andre virksomheder i byggeprojekter. Deltagerne kan planlægge arbejdsmiljøindsatsen i arbejdsopgaverne under hensyn til byggeprojekters tidsplaner, økonomi og kvalitet.Deltagerne kan vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger ud fra den eksisterende APV, herunder vurdere og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici.
Målgruppe: Alle ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder der tilhører AMU-målgruppen.
 
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger:  |   Aktiv  
Varighed: 3,0 dage     Fagnr. 45542
 Planlægning  
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning.
Mål: 
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning.Deltagerne kan foretage opmåling af materialeforbrug, samt planlægge arbejdets udførelse ud fra et projekt ved brug af målestoksforhold, tegningssignaturer, tegningsnoter, beskrivelser, samt forståelse for afbildningsformer, herunder perspektivtegninger.
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.
 
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 40899
 Planlægning  
Deltagerne tilegner sig en større viden om og opmærksomhed på kvaliteten i arbejdets udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug.
Mål: 
Deltagerne tilegner sig en større viden og opmærksomhed om kvaliteten i arbejdets udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhold til fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug. Med baggrund i en øget opmærksomhed på betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet er deltagerne i stand til at vurdere arbejdets udførelse ud fra et kvalitetsmæssigt og et økonomisk aspekt. Deltagerne kan desuden vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet og sammenholde disse med de givne muligheder for kvalitetsforbedringer.
Målgruppe: Alle, der har eller ønsker beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.
 
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 40687
 Planlægning  
Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer.
Mål: 
Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.
Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
 
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 43748
 Samarbejde  
Deltagerne kan medvirke til at forbedre byggepladsens interne kommunikation og samarbejde mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen så kvalitet, produktivitet og arbejdsklima optimeres.
Mål: 
Deltagerne kan som bygningsarbejdere, ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen i det daglige arbejde, anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opnås kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.
 
Samarbejde i grupper i virksomheden:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 45983
 Samarbejde  
Deltageren kan samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens og virksomhedens mål. Deltagerne kan aktivt reducere de processer der hindrer samarbejde og styrke de processer der fremmer administrativt samarbejde i den administrative funktion.
Mål: 
Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.
Målgruppe: Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.
 
Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage     Fagnr. 40349
 Sikkerhed  
Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker.
Mål: 
Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø.
Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.
 
Systemstilladser - opstilling mv.:  |   Aktiv  
Varighed: 15,0 dage     Fagnr. 44004
 Stillads  
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, og rullestillads i henhold til kravet om en særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011.
Mål: 
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, og rullestillads i henhold til kravet om særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bilag 11. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er velegnet, og er opstillet forsvarligt i relation til typen af det arbejde, der forventes udført fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen. Deltagerne kan sikre sig selv og de øvrige opstillere jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37 "Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning", og har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordeligen i forhold til relevante aktører, samt at sikkerheden ved stilladsmontage løbende tilpasses den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer, der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af systemstilladser.
 
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.:  |   Aktiv  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 45566
 Stillads  
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".
Mål: 
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.
 
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44565
 Tagarbejde  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims. Deltagerne kan i den forbindelse fortage skrå-og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl. Deltagerne kan endvidere vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44562
 Tagarbejde  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav og vejledninger samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov etablere tagflader af vinge- og falstagsten.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav og vejledninger samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov etablere tagflader af vinge- og falstagsten. Deltagerne kan i den forbindelse fastlægge lægteafstand og dækbredde samt oplægge og fastgøre tagstene korrekt.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender:  |   Inaktiv !  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44563
 Tagarbejde  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udmåle, tildanne og montere tagsten i beton og tegl ved skotrender.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udmåle, tildanne og montere tagsten i beton og tegl ved skotrender.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Murede gavltrekanter - udførelse:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44581
 Tagarbejde  
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf.
Mål: 
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf. Deltagerne kan vurdere og udføre forankring af gavle efter gældende regler og vejledninger.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44582
 Tagarbejde  
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre rygnings- og gratarbejde ved beton- og teglstenstage.
Mål: 
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre rygnings- og gratarbejde ved beton- og teglstenstage uden såvel som med anvendelse af mørtel/kit.Deltagerne kan vurdere og vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb.:  |   Inaktiv !  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44599
 Tagarbejde  
Deltagerne kan på baggrund af kvalitetskrav, viden om gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger om oplægning af tagsten, f.eks. "TEGL 36", medvirke ved kvalitetssikring og overholdelse af arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med oplægning af tagsten.
Mål: 
Deltagerne kan på baggrund af kvalitetskrav, viden om gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger om oplægning af tagsten, f.eks. "TEGL 36", medvirke ved kvalitetssikring og overholdelse af arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med oplægning af tagsten.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg:  |   Aktiv  
Varighed: 2,0 dage.     Fagnr. 44600
 Tagarbejde  
Deltagerne kan oplægge tegltage efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksemplevis "TEGL 36"
Mål: 
Deltagerne kan oplægge tegltage efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksemplevis "TEGL 36". Deltagerne kan medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion, samt vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation. Deltagerne kan vurdere om ventilation af tagkonstruktioner er udført efter gældende regler med henblik på rettelse af fejl og mangler. Deltagerne kan vurdere inddækninger og gennemføringer med henblik på etablering/forbedring og fornyelse. Deltagerne kan medvirke ved konstruktion og opbygning af brandkamserstatninger og brandsektionsvægge.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 
Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger:  |   Inaktiv !  
Varighed: 1,0 dag.     Fagnr. 44561
 Tagarbejde  
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov vurdere og udføre inddækningsforhold på beton- og teglstenstage ved gennemføringer og lignende.
Mål: 
Deltagerne kan under hensyn til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov vurdere og udføre inddækningsforhold på beton- og teglstenstage ved gennemføringer og lignende, herunder ovenlysvinduer og skorstene mv. samt tildanne tagsten så efterfølgende inddækning er mulig.Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.
 

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --