Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Word
produktionskort.

OneNote
Produktionskort.

Eksempel
+ Dias

"Eksempel: Produktionskort.pdf"
produktionskort Dias Bagrund for
produktionskort Dias

Nr.  Emne Dit indhold, beskrivelser og henvisninger til kilde og bilag.
Produktions kort murer     
produktionskort nummer: 
Forløbne numre  med de produktionskort du har udarbejdet
 
 
Stamdata: 
Skolens navn, adresse, tlf. og navn/nr. praktikhal
 
 
Kontaktpersoner: 
Stillingsbetegnelse:
Navn:
Fagområde:
Telefon nr.:
Mobilnummer:
E-mail:
Virksomhedsnavn:
Kontaktpersoner:
Faglærer:
 
 
 
Bæredygtigt byggeri 
En helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.
 
På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på 3 aspekter:
 • Miljømæssige aspekter
 • Sociale aspekter
 • Økonomiske aspekter
 
Redegøre for hvordan miljø og bæredygtighed har indflydelse på udførelsen af energirigtigt byggeri.
 
 
 
Byggepladsindretning: 
Tegning eller billeder af byggepladsindretning, samt beskrivelse og anvisning af relevante fysiske placering af f.eks. baljer, mursten, trillebør, stenklipper, el-tavle, toilet, skurvogn, materialer mm. Vedlægges produktionskortet.
 
Her placeres oversigttegning over opgaven ”plan” med placering af baljer, mursten ”afstand”.   
 
 
Aktivitet: 
Hvad laver du(portfolie)?
Hvad har du lært?
 
Eksempler på aktiviteter
Blanding af mørtler
Tilpasning af sten
Afsætning af mål
Opmuring af første skifte, tjek af mål (Standerskifte)
Opmuring af de resterende skifte
Udkradsning af murværk
o.s.v.
 
 
Arbejdsmetode: 
Beskriver udførelsen af aktiviteten.
Hvordan udføres aktiviteten?
Hvilke metoder har du lært?
Henvisninger til kilde og evt. vedlagte bilag til produktionskortet.
 
Det er vigtigt at dine aktiviteter bliver beskrevet her under og hvordan de udføres ”arbejdsmetoder”:
 
I bøgerne kan du finde gode oplysninger om arbejdsmetoder:
 
 
Tegninger: 
Udfør produktionstegninger, snit og plan, der høre til aktiviteten.
Antal tegninger:
Arbejdstid på udførelse af tegninger:
Hvad laver du(portfolie)?
Hvad har du lært?
 
Rentegning af relevante skitser til arbejdstegninger
Byggepladsindretning ”byggefelt”
Plantegninger for 1.-2.-3. skifte med målsætning
Facadetegninger med koter
Snittegninger med tekst og koter
Flise-tegninger (opstalter)
Gulvtegninger med målsætning
På alle tegningerne påføres relevant fagtekst.
Relevante tegninger til det valgte fagområde.
 
AutoCad (.dwg) fil skal også afleveres!
Med korrekt sideopsætning for teknisk tegning.
 
 
 
10  Planlægning: 
Skriv planlagt starttidspunkt og sluttidspunkt, samt materialeankomst
Starttidspunkt:
Sluttidspunkt:
Tidsforbrug:
Materialeankomst:
 
 
11  Tidsplan: 
Udarbejd en forventet tidsplan og en præcis(færdig) tidsplan som vedlægges produktionskortet
 
 
12  APV: 
På alle arbejdspladser skal der løbende laves en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet.
Loven kræver, at vurderingen som minimum skal laves hvert tredje år.
En arbejdspladsvurdering består af:
  • en vurdering af arbejdsmiljøet
  • forslag til løsninger på problemer
  • en prioriteret handlingsplan
  • en plan for hvornår og hvordan, der skal følges op.
 
Beskriv lidt om APV og regler for arbejdsmiljøorganisationen.
 
 
 
 
13  Arbejdsmiljø: 
Arbejdspladsvurdering, skriv stikord til hver punkt:
A: Fysiske påvirkninger (lys, støj, kulde og træk)
B: Kemiske påvirkninger. (brug af personlige værnemidler)
C: Biologiske påvirkninger (risiko for smitning)
D: Ergonomiske påvirkninger (arbejdsstillinger og tunge løft)
E: Psykiske påvirkninger (trivsel på arbejdspladsen)
 
Ud fra de valgte produkters sikkerhedsdata blade, beskrives de gængse påvirkninger der er miljømæssigt vigtige i forhold til din produktion…
  
Der skal arbejdes med løfte teknikker, psykisk påvirkning og smitterisiko ”covid-19”
 
 
14  Sikkerhedsdata: 
Find leverandørens Sikkerhedsdata for materialerne i aktiviteten.
Skriv en liste med materialerne og indsæt link til producenternes sikkerhedsdatablade.
 
 
 
15  Materialer: 
Skriv en liste af de materialer der indgår i produktionen.
Hvad har du lært om materialerne?
 
 
 
16  Materiale mængder: 
Skriv en materiale bestillingsliste til leverandøren.
 
 
17  Materiel: 
Skriv hvilke materiel og værktøj du skal bruge
 
 
18  Mandskab: 
Angivelse af håndværkere på opgaven, samt navn på formand, tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant og mobilnummer.
 
 
19  Konstruktion: 
Beskriv kort hvilke konstruktions og kosmetiske detaljer der er væsentlige / vigtige for udførelsen, samt hvor man kan finde informationer om detaljerne.
Henvisninger til kilde og evt. vedlagte bilag til produktionskortet.
Hvad har du lært om konstruktioner i murerfaget?
 
 
20  Kvalitetskontrol: 
Skriv kort:
Modtagerkontrol (fejl og mangler ved materialerne)
Proceskontrol (de væsentlige konstruktionsdetaljer er udført hvilke?)
Slutkontrol (en liste med fejl og mangler)
Udbedring af fejl og mangler (godkendt her)
 
 
 
21  Bygherrerådgivning 
Inden opstart af opgaven, taler du med bygherren
Beskriv hvad du vil tale med bygherren om,
Er der spørgsmål du synes, der er vigtige at få afklaret inden arbejdet påbegyndes?
 
 
22  Kundepleje: 
Skriv hvad du vil vejlede kunden om (ibrugtagning / vedligeholdelse / pleje) hvordan?
 
 
23  Prisniveau: (Tilbud) 
Skriv en ca. pris på det færdige produkt, løn + materialer.
Find priserne på byggemarkedernes hjemmesider.
 
 
24  Pris: 
Skriv den færdige pris på produktionen, din elevløn + materialepris
 
 
25  Skriv dato for aflevering 
Skriv dato for aflevering
 
 
26  Produktionskort udført af: 
Skriv dit navn
 
 
27  Andet 
Dette produktionskort indlægges i din portoflie mappe. Din kontaktlærer geodkender opgaven og afvinker i elevplan
 
 

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --