×

Murerviden.dk

Mål 4.H.

Mål 4.H. - V9 Aug. 2019 [Ikke ens på alle murerskoler]

Målpinde Hovedforløb 4, V9 Aug. 2019

Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV).
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven har kendskab til formålet med en sikkerhedsrundering samt kendskab til de almindeligste runderingsmetoder.
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer.
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og arbejdsmiljø
   Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader.
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og samfund
   Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og samfund
   Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og samfund
   Eleven kan gøre rede for forskellige organisateoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og samfund
   Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system
4.H UV-Handling
 Produktionskort
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.
4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Produktionskort
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Energi - konstruktioner
   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for energirenovering med energireducerende konstruktioner.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan redegøre for de særlige forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af energirenovering og energioptimering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan redegøre for ændringer i konstruktioners fysiske rammer ved almindeligt forekommende energirenoveringer.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan redegøre for konstruktionssammensætninger, der anvendes til energirenovering og energioptimering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på bygningskonstruktioners holdbarhed i forhold til levetid og pris.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på en given konstruktions pris.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan deltage ved udførelsen af almindeligt forekommende og tværfaglige konstruktionsløsninger.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområde.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområde.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - konstruktioner
   Udføre energirenovering med energireducerende konstruktioner i klimaskærm, terrændæk, fundament og tagkonstruktion.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan, på baggrund af beregninger af bygningers energiforbrug formidle og vejlede kunder og samarbejdspartnere om energirigtige byggeløsninger og fremkomme med begrundede forslag til materialevalg.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af valgte materialer til energirenovering og optimering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende materialers egenskaber i forhold til energi.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan redegøre for procedure ved montage af isoleringsprodukter i energirigtige konstruktioner.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan følge producentanvisninger og udføre indmuring, klæbning, limning og montage af teglprodukter i energirigtige konstruktioner.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af energirenovering og -optimering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan anvende og sammenbygge materialer ved almindeligt forekommende arbejde med energioptimering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj til brug for energirigtigt byggeri.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Energi - materialer
   Kan søge informationer om intelligente byggematerialer, der anvendes til energioptimering og renovering.
4.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for flisearbejde på væg og gulv.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af slibende og skærende værktøj.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj, herunder skærende og slibende værktøj til flisearbejde på gulv og væg.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af flisearbejde på gulv og væg.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan redegøre for aktuelle strømninger i stil og produktudvalg der har betydning for arbejdet med fliser og vådrum.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan opmåle og disponere gulv- og vægfelter som indeholder designelementer.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan, på baggrund af viden om bygningskultur, æstetik og design udføre, formidle og vejlede omkring innovative designløsninger inden for flisearbejde.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliser, design og værktøj
   Eleven kan udføre avancerede geometriske figurer til brug for flisearbejde på gulv og væg.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan anvende viden om anbefalinger og lovgivning til rådgivning af kunder inden for valg af overflader i vådrum.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med keramiske fliser på gulv og væg.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan redegøre for materialers egenskaber og anvendelse i forbindelse med udførelsen af flisearbejde med keramiske fliser.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan udføre overfladebehandling af naturstensarbejde med egnede plejemidler og vejlede i vedligeholdelse af flader af natursten.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejde i fliser af natursten.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan udvælge og anvende underlag, klæbere og fugemørtler i forhold til en given natursten.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende naturstens materialeegenskaber.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, materialer og natursten
   Eleven kan redegøre for forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af naturstensarbejder på gulv og væg.
4.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan redegøre for korrekt udførte gavlkonstruktioner, herunder hensyntagen til vindpåvirkning.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med gesimser, gavle og renovering, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan udføre murede gesimser for stråtag.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan planlægge og udføre understøtning, gennembrydning for etablering af åbninger i murværk.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan planlægge, designe og udføre gavl- og gesimskonstruktioner.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan beskrive og udføre gavl og gesimskonstruktioner.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Gavle og gesimser - renovering
   Eleven kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af tagsten og mursten i forbindelse med gesimser, gavle og renovering.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven har kendskab til de specielle konstruktionsmæssige forhold der er gældende for konsolophængt murværk.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende værktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven kan konstruere, og udføre overlukninger udført som stik- eller bueskonstruktioner under hensyntagen til murerfagets traditioner.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven kan planlægge arbejdet med overlukninger, således at det sker under overholdelse af de gældende arbejdsmiljømæssige regler.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven kan udføre murværk som konsolophængt murværk.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven kan udføre konstruktioner, som i særlig grad inddrager designet og det tekniske element, herunder at redegøre for de æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af overlukninger.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk - overlukninger
   Eleven dokumenterer viden om korrekt fugtsikring over åbninger.
4.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan udføre tagarbejde i henhold til gældende lovgivning.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med tag, gavle, og skorstene, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan planlægge, udføre, opmåle oplægning af tag, opmuring af skorstene og gavle, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan redegøre for særlige krav og udføre opsætning ved brugen af et tagstillads.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtel.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan udføre tagdækning på tagflader med alle former tagsten.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtel.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Oplægning af tegl og betontagsten
   Eleven kan redegøre for valg af tagstenstype til en given tagflade.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af gesims og overlukninger
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan udmåle, konstruere og opstille skabeloner til brug for murede overlukninger
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af muret og trukket gesims
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan udføre opmåling, opmuring og trækning af gesims
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan udvælge og anvende mørteltyper til overlukninger, gesimser og facadeudsmykning
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan genkende og redegøre for, stilperioder i udformningen af overlukninger, gesimser og facadeudsmykning
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af udsmykning med tegl og puds
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere elementer af en facaderenovering og argumentere for faglige valg med udgangspunkt i beregninger, stilperioder og bygningsarv
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning
   Eleven kan udføre almindeligt forekommende murede overlukninger
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling.
4.H UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan blande og anvende indfarvede mørtler.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan redegøre for metoder til fugtmåling i murværkskonstruktioner
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan vurdere bæredygtigheden af et givent underlag for efterfølgende overfladebehandling
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan udføre puds på væg og loft med traditionel opbygning af udkast, grov- og finpuds, ved renoverings og restaureringsopgaver
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan vurdere og formidle problemer vedr. overflader og puds samt fremkomme med begrundede løsninger til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan udføre overfladebehandling med fabriksfremstillede pudssystemer.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan udvælge og blande mørtler til brug for restaurering.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan vælge fuge ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan udføre fugearbejde i forbindelse med restaurering eller renovering.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser, værktøjer og materialer inden for puds- og fugearbejder.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds, overfladebehandling og fuge
   Eleven kan udføre vandskuring, sækkeskuring, berapning og kalkning.
4.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Restaurering
   Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og skæreværktøj.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukter.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummet.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde
   Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde.
4.H UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan overholde gældende sikkerhedsforskrifter samt lov og miljø krav ved udførelse af tagarbejde.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan udføre kvalitetssikring ud fra givne krav.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan renovere og reparere undertage samt tagbelægninger, skorstene og gavle efter gældende regler.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan håndtere bygningsaffald og affaldssortering.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan anvende alle former klippe og skæremaskiner, både udførsel og sikkerhedsmæssigt iht. regler anvisninger.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan udføre alle former reparationsarbejde i forbindelse med tag, gavle og skorstensarbejde.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan mure brandkam iht. gældende regler og anvisninger.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Elev kan planlægge og udmåle opmuring af skorsten og gavle i forbindelse med tagarbejde.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl
   Eleven kan opmure gavle og skorstene efter fra gældende regler og anvisninger.
4.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tegning
   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --