×

Murerviden.dk

Mål 3.H.

Mål 2.H. - V9 Aug. 2019 [Ikke ens på alle murerskoler]

Målpinde Hovedforløb 3, V9 Aug. 2019

Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggeri og energiforståelse
   Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper.
3.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggeri og energiforståelse
   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner.
3.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggeri og energiforståelse
   Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug.
3.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og energiforståelse
   Eleven kan foretage beregning af dugpunkt ved hjælp af en relevant dugpunktsberegner.
3.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggeri og energiforståelse
   Eleven har forståelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet.
3.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og energiforståelse
   Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans.
3.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og energiforståelse
   Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri.
3.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og energiforståelse
   Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover.
3.H UV-Handling
 Produktionskort
Byggeri og samfund 2
   Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.
3.H UV-Handling
 Projekt
Byggeri og samfund 2
   Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.
3.H UV-Handling
 Projekt
Byggeri og samfund 2
   Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.
3.H UV-Handling
 Projekt
Byggeri og samfund 2
   Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer.
3.H UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem bygning og energiramme, konstruktion og u-værdi, materiale og lambda værdi.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan på baggrund af viden om miljø, energi og æstetik fremkomme med begrundede forslag til energirigtige konstruktioner i nybyggeri.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan redegøre for egne arbejdsopgaver i forbindelse med energirenovering af den eksisterende bygningsmasse og energioptimering af nybyggeri.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan, på baggrund af viden om byrum, æstetik samt bæredygtighed planlægge, gennemføre og evaluere energirenovering af eksisterende bygninger.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan udføre opmåling og registrering af en mindre bygning til brug for energirenovering og -optimering.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven har kendskab til forskellige energikilders betydning for udførelsen af bygninger.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan redegøre for helhedsprincippet i forbindelse med energioptimering.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan redegøre for samspillet mellem byrum, arkitektur, æstetik og energirenovering.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven har kendskab til eksisterende konstruktioners anvendelsesmuligheder i forbindelse med energirenovering.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, som anvendes ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasse.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, der opfylder krav til energirigtigt nybyggeri.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Bæredygtighed, energirenovering og -optimering
   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energireducerende konstruktioner, materialer og teknikker.
3.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Produktionskort
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Fliseteknik
    Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende regler
3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring
3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
    Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan argumentere for og formidle projektets samlede processer og fremkomme med forslag til ændringer heri.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan redegøre for arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af fliser på gulv og væg i særligt belastede vådrumskonstruktioner.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan udføre og vurdere konstruktions- og underlagsopbygninger med henblik på at udvikle/forbedre helhedsorienterede løsninger.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og.vådrumsarbejde.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan med baggrund i viden om basiskonstruktioner planlægge, gennemføre og evaluere det samlede projekts udførelse.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan udføre underlag til flisearbejde på gulv og væg.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan redegøre for den betydning, afløb og installationer har for udførelsen af flise- og vådrumsarbejde.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik, konstruktioner og underlag
   Eleven kan udføre renovering af underlag forud for reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring.
3.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter recept.
1.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter gældende anvisning.
3.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan udføre slidlag med og uden fald.
1.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af områder med vådrumssikring.
3.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament.
3.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af særlig dekorativt murværk.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan planlægge, designe og udføre et murværk som kan betegnes som dekorativt murværk.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan bruge CAD program i designprocessen.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan konstruere mursten til smighjørner, samt udføre disse.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan udføre transparent murværk.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan identificere og beskrive murværk som dekorativt element igennem tiderne.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Murværk som dekoration
   Eleven kan anlægge og udføre rundt murværk.
3.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med restaurering.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan, med udgangspunkt i en mindre restaureringsopgave og på baggrund af viden om arbejdsteknikker og -principper at fremkomme med begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocessen.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan, på baggrund af viden om stilperioder og bygningskulturarv at planlægge, gennemføre og evaluere mindre opgaver i forbindelse med renovering og restaurering.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med renovering.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan redegøre for analyse og dokumentation, som ligger til grund for udførelse af vedligeholdelse og restaurering af bygningskulturarven.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan redegøre for den betydning arkitektoniske og æstetiske hensyn har for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktioner.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Stilarter, æstetik og konstruktioner
   Eleven kan udføre eksempler på stilelementer.
3.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav
   Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes.
3.H UV-Handling
 
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav
   Link: Bilag 11 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011
3.H UV-Handling
 AMU
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav
   Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle og rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".
3.H UV-Handling
 
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven har kendskab tilbinding og lovgivning om binding af tagsten.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan vurdere om undertage er egnede og tætte i henhold til regler og lovgivning.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan planlægge og udmåle oplægning af tagsten, med og uden mørtel ved grater, skotrender og rygninger.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan måle og planlægge oplægning af tag, opmuring af gavle og skorstene, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan ud fra en selvstændig vurdering, vælge den mest hensigtsmæssige tagtype i overensstemmelse med spær typer og stilarter.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan redegøre for tagets histeorie og funktion som klimaskærm, herunder opbygning af tag og undertage, samt konstruktive krav.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan tilrettelægge arbejdsprocesserne i forbindelse med modtagelse af materialer til tagarbejde herunder modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan vurdere anvendelse af teglstenstyper i forbindelse med solenergi.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan udmåle dækbredde og dæklængde iht. tagstensfabrikantens anvisninger.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven kan vurdere, om taghældningen er egnet til et givent produkt.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tag - histeorik, konstruktion og planlægning
   Eleven har kendskab til tagstenens benævnelser og forklare benævnelsernes anvendelse.
3.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Tegning
   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --