×

Murerviden.dk

Mål 2.H.

Mål 2.H. - V9 Aug. 2019 [Ikke ens på alle murerskoler]

Målpinde Hovedforløb 2, V9 Aug. 2019

Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Produktionskort
Digitalt byggeri 1
   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Fliseteknik
    Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Fliseteknik
   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde
1.H 2.H 3.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Projekt
Tegning
   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Tegning
   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.
1.H 2.H 3.H 4.H UV-Handling
 Anvendelse
Teknologi
   1. Produktprincip:
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   2. Produktudformning og produktion:
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   a. Udvikle og fremstille et produkt
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   c. Udarbejde krav til det valgte produkt
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   3. Test af produkt:
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   4. Dokumentation:
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   a. Opstille forskellige ideer til produkt
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet.
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   b. Udvælge ide til produkt
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt
Teknologi
   Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser
2.H UV-Handling
 Produktionskort + produkt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --