Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Kompetencemål Hovedforløb V9 Aug. 2019

Gældende fra 1. august 2018  
Teknologi  Fag nr.  10826 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Periode
1   Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor2.H
2   1. Produktprincip:2.H
3   a. Opstille forskellige ideer til produkt2.H
4   b. Udvælge ide til produkt2.H
5   c. Udarbejde krav til det valgte produkt2.H
6   d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt2.H
7   2. Produktudformning og produktion:2.H
8   a. Udvikle og fremstille et produkt2.H
9   b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet2.H
10   c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling2.H
15   d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet.2.H
11   3. Test af produkt:2.H
12   Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav2.H
13   4. Dokumentation:2.H
14   Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser2.H
Byggepladsindretning og affaldshåndtering  Fag nr.  10959 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger.5.H
2   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
Nivellering og afsætning  Fag nr.  10960 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter.1.H
2   Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter.1.H
3   Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn.1.H
Byggeri og energiforståelse  Fag nr.  16488 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover.3.H
2   Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri.3.H
3   Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans.3.H
4   Eleven har forståelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet.3.H
5   Eleven kan foretage beregning af dugpunkt ved hjælp af en relevant dugpunktsberegner.3.H
6   Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug.3.H
7   Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper.3.H
8   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner.3.H
Byggeri og samfund  Fag nr.  10107 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan gøre rede for forskellige organisateoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer4.H
2   Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter4.H
3   Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning4.H
4   Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system4.H
Byggeri og arbejdsmiljø  Fag nr.  10963 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV).4.H
2   Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader.4.H
3   Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.4.H
4   Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.4.H
5   Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer.4.H
6   Eleven har kendskab til formålet med en sikkerhedsrundering samt kendskab til de almindeligste runderingsmetoder.4.H
Murerteknik  Fag nr.  12750 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde.5.H
2   Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefuger.1.H
5   Eleven kan anvende rensemidler til rensning af murværk.1.H
6   Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.1.H 2.H 3.H 4.H
7   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.1.H 2.H 3.H 4.H
9   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
10   Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.1.H 2.H 3.H 4.H
Puds og overfladebehandling  Fag nr.  12757 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.5.H
2   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling.4.H
5   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
Fliseteknik  Fag nr.  12758 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.1.H 2.H 3.H
2   Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde på gulv og væg5.H
3   Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde1.H 2.H 3.H
4   Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer1.H 2.H 3.H
5    Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende regler3.H
6   Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg1.H 2.H 3.H
7   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde1.H 2.H 3.H
8   Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav1.H 2.H 3.H
9    Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten1.H 2.H 3.H
10   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring3.H
Gulvteknik  Fag nr.  12762 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.5.H
2   Eleven kan udføre afsætning og nivellering til brug for gulvarbejde.1.H
3   Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter gældende anvisning.3.H
4   Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter recept.1.H 3.H
5   Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament.3.H
6   Eleven kan udføre slidlag med og uden fald.1.H 3.H
7   Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliser.5.H
8   Eleven kan udføre indstøbning af afløb, rørføringer, kloaker og installationer i gulvopbygninger.1.H
9   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af områder med vådrumssikring.3.H
Tagarbejde  Fag nr.  10554 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.4.H
2   Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukter.4.H
3   Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummet.4.H
4   Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde.4.H
5   Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og skæreværktøj.4.H
6   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.4.H
Restaurering  Fag nr.  10555 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.4.H
Tegning  Fag nr.  12897 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.5.H
3   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.1.H 2.H 3.H 4.H
Digitalt byggeri 1  Fag nr.  3230 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.4.H
6   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
7   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.1.H 2.H 3.H 4.H
Byggeri og samfund 2  Fag nr.  15366 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.3.H
2   Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.3.H
3   Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer.3.H
4   Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.3.H
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav  Fag nr.  6184 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. Periode
1   Link: Bilag 11 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 20113.H
1   Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle og rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".3.H
2   Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes.3.H


Gældende regler fra 1. august 2019   

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --