Murerviden.dk

Kompetencemål Version 8Kompetencemål Grundforløb 2

Gældende fra 1. august 2015  
1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for murerområdet:  Niveau:
 Grundlæggende
 Periode
1.1   Murer–, flise–, tag–, renoverings-, og restaureringsarbejdeGrf.2
1.2   Energirigtigt byggeriGrf.2
1.3   Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelserGrf.2
1.4   Planlægning og kvalitetssikringGrf.2
1.5   Konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for fagetGrf.2
1.6   ErgonomiGrf.2
1.7   Genkende matematikken i praktiske situationerGrf.2
1.8   Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundformGrf.2
1.9   Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaverGrf.2
2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:  Niveau:
 Grundlæggende
 Periode
2.1   Grundlæggende metoder og redskaber:Grf.2
2.1.1   Murer–, flise–, tag–, renoverings- og restaureringsarbejde, samt energi rigtigt byggeriGrf.2
2.1.2   Puds, flise, gulv, fuge og murearbejdeGrf.2
2.1.3   Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdetGrf.2
2.1.4   Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise, gulv og murværkskonstruktionerGrf.2
2.1.5   Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af ITGrf.2
2.1.6   Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidlerGrf.2
2.1.7   Udførelse af energibesparende konstruktionerGrf.2
2.1.8   Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfundGrf.2
2.1.9   Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundformGrf.2
2.1.10   Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evalueringGrf.2
2.1.11   Anvendelse af enkle beregninger ved anvendelse af fysiske formler, specielt inden for energiområdetGrf.2
3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:  Niveau:
 Grundlæggende
 Periode
3.1   Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigereGrf.2
4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:  Niveau:
 Grundlæggende
 Periode
4.1   læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelserGrf.2
4.2   udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelse af plan, opstalt, snit og isometri til brug for egne opgaverGrf.2
4.3   deltage i udførelse af almindeligt forekommende puds, flise, gulv, fuge og murearbejdeGrf.2
4.4   gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikringGrf.2
4.5   udvælge, mængdeberegne, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise, gulv og murværkskonstruktionerGrf.2
4.6   anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidlerGrf.2
4.7    på grundlæggende niveau gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibesparende konstruktionerGrf.2
4.8   beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktetGrf.2
4.9   selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for fagetGrf.2
Matematik:  -  Varighed: 2,0  Uger.   Fagnr. 10818 Niveau:
 F
Fagkategori:
 Grundfag
Periode
1 Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence).Grf.2
2 Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence).Grf.2
3 Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence).Grf.2
4 Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence).Grf.2
5 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).Grf.2
Teknologi:  -  Varighed: 2,0  Uger.   Fagnr. 10826 Niveau:
 F
Fagkategori:
 Grundfag
Periode
1 Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor.Grf.2
2 1. Produktprincip:Grf.2
3 a. Opstille forskellige ideer til produktGrf.2
4 b. Udvælge ide til produktGrf.2
5 c. Udarbejde krav til det valgte produktGrf.2
6 d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produktGrf.2
7 2. Produktudformning og produktion:Grf.2
8 a. Udvikle og fremstille et produktGrf.2
9 b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktetGrf.2
10 3. Test af produkt:Grf.2
11 Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede kravGrf.2
12 4. Dokumentation:Grf.2
13 Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende.Grf.2
Rulle- og bukkestilladser:  -  Varighed: 0,2  Uger.   Fagnr. 04230 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 certifikater o.l.
Periode
1 Eleven kan på forsvarlig måde kan gennemføre arbejde efter leverandørens vejledning med rullestilladser, arbejdstårne bukkestilladser og arbejdstårne.Grf.2
2 Eleven kan gøre rede for den grundliggende statik omkring rullestilladser, arbejdstårne bukkestilladser og arbejdstårne.Grf.2
3 Eleven kan - med baggrund i branchevejledninger - at gøre rede for de grundliggende sikkerhedsforanstaltninger omkring anvendelsen af rullestilladser, arbejdstårne bukkestilladser.Grf.2
4 Eleven kan i forhold til anvendelsen vælge korrekt udformning samt vurdere materialebehovet.Grf.2
5 Eleven har et elementært kendskab til det anvendte materiel og værktøj.Grf.2
6 Eleven har kendskab til sikkerhedsbestemmelserne omkring arbejde med stillads.Grf.2
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen:  -  Varighed: 0,2  Uger.   Fagnr. 45651 Niveau:
 Uden
Fagkategori:
 certifikater o.l.
Periode
1 Deltageren kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltininger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder vælge og anvende de rigtigeperonslige værnemidler inkl. åndedrætsværn ved hjælp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe.Grf.2
2 Deltageren kan anvende brugsanvisninger og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse.Grf.2
3 Deltageren kan varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger.Grf.2
4 Deltageren kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen.Grf.2
5 Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer jf. bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april 2001 bilag IV.Grf.2
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj:  -  Varighed: 0,2  Uger.   Fagnr. 45141 Niveau:
 Uden
Fagkategori:
 certifikater o.l.
Periode
1 Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Grf.2
2 Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Grf.2
3 Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Grf.2
4 Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsenGrf.2
Førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner:  -  Varighed: 0,4  Uger.   Fagnr. 00000 Niveau:
 Mellem
Fagkategori:
 certifikater o.l.
Periode
1 Hjerte-lunge-redning (3 timer)Grf.2
2 Livreddende førstehjælp (3 timer)Grf.2
3 Førstehjælp ved sygdom (3 timer)Grf.2
4 Førstehjælp ved tilskadekomst (3 timer)Grf.2
Elementær brandbekæmpelse:  -  Varighed: 0,1  Uger.   Fagnr. 08107 Niveau:
 
Fagkategori:
 certifikater o.l.
Periode
1 Kompetencer svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014Grf.2
Erhvervsfag 3, niveau 2:  -  Varighed: 2,0  Uger.   Fagnr. 00001 Niveau:
 Mellem
Fagkategori:
 Valgfag
Periode
1 Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsprocesGrf.2
2 Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan anvendesGrf.2
3 Anvende planlægningsværktøjer- og metoderGrf.2
4 Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesserGrf.2
5 Samarbejde med andre om løsning af opgaverGrf.2
6 Fungere i forskellige samarbejdssituationerGrf.2
7 Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesserGrf.2
8  Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyperGrf.2
9 Anvende dialog og argumentation i samarbejdetGrf.2
Støttefag:  -  Varighed: 4,0  Uger.   Fagnr. 00002 Niveau:
 Lavt
Fagkategori:
 Valgfag
Periode
1 Fag, der støtter elevens boglige og/eller praktiske læring. Undervisning for elever, der har svært ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet. Under udviklingGrf.2
Bonusfag:  -  Varighed: 4,0  Uger.   Fagnr. 00003 Niveau:
 Højt
Fagkategori:
 Valgfag
Periode
1 Fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger, herunder fag der styrker elevers deltagelse i fagkonkurrencer (Skills m.v.)Under udviklingGrf.2


Gældende regler fra 1. august 2015