Murerviden.dk

Kompetencemål Version 7Kompetencemål Hovedforløb for Uddannelsen Til Murer

Gældende efter 15. juli 2013  
Arbejdsmiljø, modul 2:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 8103 Niveau:
 Uden
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder brance-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.H4
02 Eleven kan arbejde med sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø, kan arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom.H4
Matematik:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 23017 Niveau:
 F
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen.
01 Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence).Grf./H1(Eks)
02 Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence)Grf./H1(Eks)
03 Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence)Grf./H1(Eks)
04 Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence)Grf./H1(Eks)
05 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence)Grf./H1(Eks)
Digitalt byggeri 1:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 3230 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.H2
02 Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.H2
03 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.H1
04 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggerietH3
05 Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.H2
06 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.H3
07 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdspladsH1
08 Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.H1
Tegning 1:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 3453 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.H3
02 Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.H1
03 Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.H2
04 Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af cad programmer.H1
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav:  -  Varighed: 2,8  Uger. -   Fagnr. 6184 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter.
01 Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjleog rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".H3
02 Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes.H3
Byggeri og samfund:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 10107 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauerH2
02 Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekterH2
03 Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygningH2
04 Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige systemH1
Mureteknik 1:  -  Varighed: 3,0  Uger. -   Fagnr. 10546 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejdeH3
02 Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandterH1
03 Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukterH2
04 Eleven kan udføre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefugerH1
05 Eleven kan anvende rensemidler til rensning af murværkH1
06 Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialerH3
07 Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologiH1
08 Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medierH3
09 Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejdeH1
10 Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-programH1
11 Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejdeH3
Puds og overfladebehandling 1:  -  Varighed: 0,6  Uger. -   Fagnr. 10547 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffaldH3
02 Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandlingH1
03 Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandlingH3
04 Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandlingH3
05 Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejdeH3
Fliseteknik 1:  -  Varighed: 2,5  Uger. -   Fagnr. 10548 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljøH2
02 Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde på gulv og vægH2
03 Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejdeH1
04 Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationerH2
05 Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende reglerH2
06 Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og vægH2
07 Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejdeH2
08 Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske kravH2
09 Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og naturstenH2
10 Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikringH2
Gulvteknik 1:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10549 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljøH2
02 Eleven kan udføre afsætning og nivellering til brug for gulvarbejdeH2
03 Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter gældende anvisningH2
04 Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter receptH2
05 Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundamentH2
06 Eleven kan udføre slidlag med og uden faldH2
07 Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliserH2
08 Eleven kan udføre indstøbning af afløb, rørføringer, kloaker og installationer i gulvopbygningerH2
09 Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af områder med vådrumssikringH2
Tegning 2:  -  Varighed: 0,5  Uger. -   Fagnr. 3221 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.H3
02 Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk.H4
03 Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforholdH3
04 Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af cad programmer.H3
Murerteknik 2:  -  Varighed: 4,0  Uger. -   Fagnr. 10550 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejdeH5
02 Eleven kan udføre almindeligt anvendte murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukterH4
03 Eleven kan udføre fugt-, radon- og varmeisolering efter gældende regler, og arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskravH3
04 Eleven kan udføre overlukninger med tegloverliggere, herunder korrekt fugtisolering over åbningen, under hensyn til gældende regler, geometri og æstetikH3
05 Eleven kan udføre og begrunde anvendelsen almindelig forekommende fugerH3
06 Eleven kan lave reparation på murearbejde, herunder anvende grundlæggende teknikker til understøtning af murværk ved reparationH4
07 Eleven kan kommunikere skriftligt og/eller mundtligt om mureteknik under anvendelse af fagets terminologiH5
08 Eleven kan redegøre for korrekt afdækning af murværk under opførselH3
09 Eleven kan udføre særligt dekorativt murværkH4
10 Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medierH3
11 Eleven kan udføre tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-programH3
12 Eleven kan udføre udmåling og anlæg af speciale former for murværkskonstruktionerH4
Puds og overfladebehandlling 2:  -  Varighed: 0,5  Uger. -   Fagnr. 10551 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffaldH3
02 Eleven kan udføre udkast og puds, herunder udvendig og indvendig puds som grovpuds og sokkelpuds under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandlingH3
03 Eleven kan udføre overfladebehandling, herunder tyndpuds, sækkeskuring, vandskuring, finpuds, berapning og kalkning, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandlingH4
04 Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandlingH4
05 Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejdeH3
Fliseteknik 2:  -  Varighed: 0,2  Uger. -   Fagnr. 10552 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan overføre mønstre, motiver og figurer til en fliseoverflade ved at anvende 1:1 optegningH3
Gulvteknik 2:  -  Varighed: 0,2  Uger. -   Fagnr. 10553 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for produktudvalg, brugsvejledninger, og datablade, som udgangspunkt for anvendelse af spartelmasser til designede gulvflader.H3
Tagarbejde:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 10554 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffaldH4
02 Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukterH4
03 Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummetH4
04 Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejdeH4
05 Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og skæreværktøjH4
06 Eleven kan kvalitetssikre eget arbejdeH4
Restaurering:  -  Varighed: 0,2  Uger. -   Fagnr. 10555 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.H4
Digitalt byggeri 2:  -  Varighed: 1,0  Uger. -   Fagnr. 10556 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeriH4
02 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligeholdH4
Byggeri og samfund 2:  -  Varighed: 1,5  Uger. -   Fagnr. 10557 Niveau:
 Rutineret
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter.
01 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebetH4
02 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophørH4
03 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstrukturH4
04 Eleven får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudviklingH4
05 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medierH4
06 Eleven får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationaltH4
07 Eleven kan anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkterH3
08 Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normerH5
09 Eleven kan anvende viden om personlig kundekontakt i forskellige typer af virksomheder under hensyn til det ydre og indre miljøH4
10 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligeholdH5
Murværk som dekoration - Murer fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10558 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 1
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan identificere og beskrive murværk som dekorativt element igennem tiderne.H3
02 Eleven kan planlægge, designe og udføre et murværk som kan betegnes som dekorativt murværkH3
03 Eleven kan bruge CAD program i designprocessenH3
04 Eleven kan konstruere mursten til smighjørner, samt udføre disse.H3
05 Eleven kan anlægge og udføre rundt murværk.H3
06 Eleven kan udføre transparent murværk.H3
Gavle og gesimser - renovering - Murer fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10559 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 2
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan beskrive og udføre gavl og gesimskonstruktionerH4
02 Eleven kan planlægge, designe og udføre gavl- og gesimskonstruktionerH4
03 Eleven kan planlægge og udføre understøtning, gennembrydning for etablering af åbninger i murværkH4
04 Eleven kan redegøre for korrekt udførte gavlkonstruktioner, herunder hensyntagen til vindpåvirkningH4
05 Eleven kan udføre murede gesimser for stråtagH4
Murværk - overlukninger - Murer fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10560 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 3
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan konstruere, og udføre overlukninger udført som stik- eller bueskonstruktioner under hensyntagen til murerfagets traditionerH4
02 Eleven kan planlægge arbejdet med overlukninger, således at det sker under overholdelse af de gældende arbejdsmiljømæssige reglerH4
03 Eleven kan udføre murværk som konsolophængt murværkH4
04 Eleven har kendskab til de specielle konstruktionsmæssige forhold, der er gældende for konsolophængt murværkH4
05 Eleven dokumenterer viden om korrekt fugtsikring over åbningerH4
Projekt - murværk - Murer fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10561 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 4
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan udføre et projektarbejde omhandlende mindst et af emnerne Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - renovering eller Murværk, overlukningerH5
02 Eleven kan udføre skriftlig dokumentation, fotodokumentation og praktisk opgave omhandlende et eller flere af emnerneH5
03 Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgaveH5
Fliseteknik, konstruktioner og underlag - Flise fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10562 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 1
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejdeH3
02 Eleven kan redegøre for den betydning, afløb og installationer har for udførelsen af flise- og vådrumsarbejde.H3
03 Eleven kan redegøre for arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af fliser på gulv og væg i særligt belastede vådrumskonstruktionerH3
04 Eleven kan udføre underlag til flisearbejde på gulv og vægH3
05 Eleven kan udføre renovering af underlag forud for reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikringH3
06 Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og vådrumsarbejdeH3
Fliseteknik, materialer og natursten - Flise fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10563 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 2
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med keramiske fliser på gulv og vægH4
02 Eleven kan redegøre for materialers egenskaber og anvendelse i forbindelse med udførelsen af flisearbejde med keramiske fliserH4
03 Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende naturstens materialeegenskaberH4
04 Eleven kan udvælge og anvende underlag, klæbere og fugemørtler i forhold til en given naturstenH4
05 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejde i fliser af naturstenH4
06 Eleven kan udføre overfladebehandling af naturstensarbejde med egnede plejemidler og vejlede i vedligeholdelse af flader af naturstenH4
07 Eleven kan redegøre for forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af naturstensarbejder på gulv og vægH4
Fliser, design og værktøj - Flise fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10564 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 3
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for aktuelle strømninger i stil og produktudvalg, der har betydning for arbejdet med fliser og vådrumH4
02 Eleven kan opmåle og disponere gulv- og vægfelter som indeholder designelementerH4
03 Eleven kan udføre avancerede geometriske figurer til brug for flisearbejde på gulv og vægH4
04 Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af flisearbejde på gulv og vægH4
05 Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj, herunder skærende og slibende værktøj til flisearbejde på gulv og vægH4
06 Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af slibende og skærende værktøjH4
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv - Flise fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10566 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 4
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for flisearbejde på gulv og vægH5
02 Eleven kan anvende designelementer og viden om design til udførelse af en projektopgaveH5
03 Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og vægH5
04 Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgaveH5
Bæredygtighed, energirenovering og - optimering - Energi fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10567 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 1
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem bygning og energiramme, konstruktion og u-værdi, materiale og lambda værdiH3
02 Eleven har kendskab til forskellige energikilders betydning for udførelsen af bygningerH3
03 Eleven kan redegøre for helhedsprincippet i forbindelse med energioptimeringH3
04 Eleven kan udføre opmåling og registrering af en mindre bygning til brug for energirenovering og -optimeringH3
05 Eleven har kendskab til eksisterende konstruktioners anvendelsesmuligheder i forbindelse med energirenoveringH3
06 Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, som anvendes ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasseH3
07 Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, der opfylder krav til energirigtigt nybyggeriH3
08 Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energireducerende konstruktioner, materialer og teknikkerH3
Energi - konstruktioner - Energi fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10568 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 2
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for konstruktionssammensætninger, der anvendes til energirenovering og energioptimeringH4
02 Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på bygningskonstruktioners holdbarhedH4
03 Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på en given konstruktions prisH4
04 Eleven kan deltage ved udførelsen af tværfaglige konstruktionsløsningerH4
05 Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområdeH4
06 Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområdeH4
07 Eleven kan redegøre for ændringer i konstruktioners fysiske rammer ved almindeligt forekommende energirenoveringerH4
08 Eleven kan redegøre for de særlige forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af energirenovering og energioptimeringH4
Energi - materialer - Energi fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10569 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 3
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende materialers egenskaber i forhold til energiH4
02 Eleven kan anvende og sammenbygge materialer ved almindeligt forekommende arbejde med energioptimeringH4
03 Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af energirenovering og -optimeringH4
04 Eleven kan følge producentanvisninger og udføre indmuring, klæbning, limning og montage af teglprodukter i energirigtige konstruktionerH4
05 Eleven kan redegøre for procedure ved montage af isoleringsprodukter i energirigtige konstruktionerH4
06 Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj til brug for energirigtigt byggeriH4
07 Kan søge informationer om intelligente byggematerialer, der anvendes til energioptimering og renoveringH4
08 Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af valgte materialer til energirenovering og optimeringH4
Projekt, energirenovering og -optimering - Energi fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10570 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 4
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for energirigtigt byggeriH5
02 Eleven kan anvende innovative processer til udførelsen af en projektopgave inden for energirigtigt byggeri.H5
03 Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgaveH5
04 Eleven kan anvende energirigtige materialer og viden om løsninger til udførelse af en projektopgaveH5
05 Eleven kan vælge og anvende digitale værktøjer i forbindelse med udarbejdelsen af en projektopgaveH5
06 Eleven kan mundtligt fremlægge og redegøre for valgte løsninger af projektopgavenH5
Stilarter, æstetik og konstruktioner - Restaurering og renoverings fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10571 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 1
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktionerH3
02 Eleven kan redegøre for den betydning arkitektoniske og æstetiske hensyn har for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaverH3
03 Eleven kan redegøre for analyse og dokumentation, som ligger til grund for udførelse af vedligeholdelse og restaurering af bygningskulturarvenH3
04 Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med restaureringH3
05 Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med renoveringH3
06 Eleven kan udføre eksempler på stilelementerH3
07 Eleven kan redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaverH3
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning - Restaurering og renoverings fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10572 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 2
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan genkende stilperioder i udformningen af overlukninger, gesimser og facadeudsmykningH4
02 Eleven kan udvælge og anvende mørteltyper til overlukninger, gesimser og facadeudsmykningH4
03 Eleven kan redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af gesimsH4
04 Eleven kan udføre opmåling, opmuring og trækning af gesimsH4
05 Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af muret og trukket gesimsH4
06 Eleven kan udmåle, konstruere og opstille skabeloner til brug for murede overlukningerH4
07 Eleven kan udføre almindeligt forekommende murede overlukningerH4
08 Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af udsmykning med tegl og pudsH4
Puds, overfladebehandling og fuge - Restaurering og renoverings fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10573 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 3
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan redegøre for metoder til fugtmåling i murværkskonstruktionerH4
02 Eleven kan vurdere bæredygtigheden af et givent underlag for efterfølgende overfladebehandlingH4
03 Eleven kan udføre puds på væg og loft med traditionel opbygning af udkast, grov- og finpudsH4
04 Eleven kan udføre vandskuring, sækkeskuring, berapning og kalkningH4
05 Eleven kan udføre overfladebehandling med fabriksfremstillede pudssystemerH4
06 Eleven kan blande og anvende indfarvede mørtlerH4
07 Eleven kan udvælge og blande mørtler til brug for restaureringH4
08 Eleven kan vælge fuge ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtningerH4
09 Eleven kan udføre fugearbejde i forbindelse med restaurering eller renoveringH4
Projekt, restaurering og renovering - Restaurering og renoverings fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10574 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 4
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for restaurering og renoveringH5
02 Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgaveH5
03 Redegøre for valg af materialer og teknikker i forbindelse med udførelsen af en projektopgaveH5
04 Eleven kan redegøre for og anvende stilelementer i forbindelse med udførelsen af en projektopgaveH5
Tag - historik, konstruktion og planlægning - Tag fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10575 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 1
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan vurdere om taghældningen er egnet til et givent produkt.H3
02 Eleven kan udmåle dækbredde og dæklængde iht. tagstensfabrikantens anvisningerH3
03 Eleven har kendskab tilbinding og lovgivning om binding af tagstenH3
04 Eleven kan vurdere anvendelse af teglstenstyper i forbindelse med solenergiH3
05 Eleven har kendskab til tagstenens benævnelser og forklare benævnelsernes anvendelse.H3
06 Elev kan planlægge og udmåle opmuring af skorsten og gavle i forbindelse med tagarbejdeH3
07 Eleven kan vurdere om undertage er egnede og tætte i henhold til regler og lovgivningH3
08 Eleven kan tilrettelægge arbejdsprocesserne i forbindelse med modtagelse af materialer til tagarbejde herunder modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrolH3
Oplægning af tegl og betontagsten - Tag fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10576 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 2
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan udføre tagarbejde i henhold til gældende lovgivningH4
02 Eleven kan redegøre for valg af tagstenstype til en given tagfladeH4
03 Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtelH4
04 Eleven kan udføre tagdækning på tagflader med alle former tagstenH4
05 Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtelH4
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl - Tag fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10577 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 3
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge og udmåle opmuring af skorsten og gavle i forbindelse med tagarbejdeH4
02 Eleven kan opmure gavle og skorstene efter fra gældende regler og anvisningerH4
03 Eleven kan mure brandkam iht. gældende regler og anvisningerH4
04 Eleven kan udføre alle former reparationsarbejde i forbindelse med tag, gavle og skorstensarbejdeH4
05 Eleven kan kvalitetssikre eget arbejdeH4
06 Eleven kan anvende alle former klippe og skæremaskiner, både udførsel og sikkerhedsmæssigt iht. regler anvisningerH4
07 Eleven kan håndtere bygningsaffald og affaldssorteringH4
Projekt og innovation, tagarbejde - Tag fagområde:  -  Varighed: 2,0  Uger. -   Fagnr. 10578 Niveau:
 Avanceret
Fagkategori:
 Valgfri Modul 4
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
01 Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for tagarbejde, opmuring af gavle og skorstene.H5
02 Eleven kan anvende design elementer og viden om design til udførelse af en projektopgaveH5
03 Eleven kan anvende innovative processer under udførelsen af arbejde med tag, gavl og skorstenH5
04 Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser forbindelse med projektopgavenH5
Afsl.prv: Murer:  -  Varighed: 0,0  Uger. -   Fagnr. 7681 Niveau:
 Uden
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 -, 7-trinsskala, Eksamen. Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen (gyldig fra 01-07-2008).
01 Afsl.prv: Murer, MurerH5
02 TeoretiskprøveH5
03 PraktiskprøveH5
Kompetencemål for hovedforløb:  -  Varighed: 0,0  Uger. -   Fagnr. 7909 Niveau:
 Uden
Fagkategori:
 Bundet
PeriodeResultatform:
 
01 Eleven kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design og er opmærksomme på de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.
02 Eleven kan informationssøge om lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, påvirkninger og reguleringer af faget og byggebranchen.
03 Eleven kan gøre rede for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.
04 Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.
05 Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder og byggeriets aktører samt arbejde med innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.
06 Eleven kan redegøre for, hvad det betyder at indgå i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen og i virksomheden.
07 Eleven kan arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.
08 Eleven kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.
09 planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.
10 Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget arbejde,.
11 Eleven kan udføre alle fagligt relaterede matematiske beregninger.
12 Eleven kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering.
13 Eleven kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske materialer.
14 Eleven kan udføre konstruktion og underlag for fliser på gulv og væg.
15 Eleven kan udføre gulv og vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, renovering og restaurering.
16 Eleven kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.
17 Eleven kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og restaurering.
18 Eleven kan udføre energibesparende konstruktioner.
19 Eleven kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres egenskaber.


Gældende regler efter 15. juli 2013