Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Kompetencemål Hovedforløb Aug. 2022

Gældende fra 1. august 2022  
Teknologi  Fag nr.  10826 Niveau:
 E
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Periode
1   Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor2.H
2   1.1. Produktprincip:2.H
3   2.a. Opstille forskellige ideer til produkt ved hjælp af en udvalgt ideudviklingsmetode2.H
4   3.b. Udvælge ide til produkt2.H
5   4.c. Udarbejde krav til det valgte produkt ud fra et begrundet produktfokus.2.H
6   5.d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt2.H
7   6.2. Produktudformning og produktion:2.H
8   7.a. Udvikle og fremstille et produkt2.H
9   8.b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet2.H
10   9.c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling2.H
15   10.d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet.2.H
11   11.3. Test af produkt:2.H
12   12. Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav2.H
13   13.4. Dokumentation:2.H
14   14. Udarbejde relevant faglig dokumentation til gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser2.H
Byggepladsindretning og affaldshåndtering  Fag nr.  10959 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger5.H
2   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
6   Eleven kan finde og anvende relevante branchevejledninger1.H 2.H 3.H 4.H
Byggeri og energiforståelse  Fag nr.  17717 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover.3.H
2   Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri.3.H
3   Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans.3.H
4   Eleven har forståelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet.3.H
5   Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug.3.H
6   Eleven har forståelse for vigtigheden af samarbejde med andre faggrupper ved udførelsen af energirigtige konstruktioner.3.H
7   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner.3.H
Byggeri og samfund  Fag nr.  17964 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de almindeligste virksomhedsformer inden for bygge og anlæg samt beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer i virksomhederne.4.H
2   Eleven kan gengive enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle udvikling i bygge og anlægsbranchen.4.H
3   Eleven kan gengive enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i bygge og anlægsbranchen.4.H
4   Eleven har kendskab til den danske model, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system.4.H
5   Eleven har kendskab til efteruddannelses systemet og begrebet livlang læring4.H
6   Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer.4.H
7   Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.4.H
Byggeri og arbejdsmiljø  Fag nr.  20695 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Lærlingen kan tilrettelægge arbejdsopgaver i forhold til arbejdsmiljøet, så de udføres både forsvarligt og hensigtsmæssigt.4.H
2   Lærlingen kan ud fra identifikation og beskrivelse af årsager til problemer i arbejdsmiljøet anvende principper for almindelige forebyggelse til at undgå arbejdsskader og -belastninger, herunder gøre brug af arbejdspladsbrugsanvisninger.4.H
3   Lærlingen har kendskab til korrekt håndtering af farlige stoffer og materialer, herunder brug af substitution ud fra en risikovurdering.4.H
4   Lærlingen kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges ved brug af arbejdsmiljøorganisation og -aktører.4.H
5   Lærlingen kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV).4.H
6   Lærlingen har kendskab til formålet med en sikkerhedsrundering samt kendskab til de almindeligste runderingsmetoder.4.H
7   Lærlingen kan deltage i diskussion om begrebet seksuel chikane, og hvordan seksuel chikane kan identificeres, forebygges og håndteres4.H
   Lærlingen kan referere egne rettigheder i uddannelses- og ansættelsesforhold i forhold til gældende love og regler om seksuel chikane.4.H
Murerteknik  Fag nr.  20707 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Lærlingen kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde.5.H
2   Lærlingen kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Lærlingen kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Lærlingen kan udføre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefuger.1.H
5   Lærlingen kan anvende rensemidler til rensning af murværk.1.H
6   Lærlingen kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.1.H 2.H 3.H 4.H
7   Lærlingen kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Lærlingen kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.1.H 2.H 3.H 4.H
9   Lærlingen kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
10   Lærlingen kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.1.H 2.H 3.H 4.H
11   Lærlingen kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.4.H
12   Lærlingen kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter.1.H
13   Lærlingen kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter.1.H
14   Lærlingen kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn.1.H
Puds og overfladebehandling  Fag nr.  12757 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.5.H
2   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling.4.H
5   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
Fliseteknik  Fag nr.  12758 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.1.H 2.H 3.H
2   Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde på gulv og væg5.H
3   Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde1.H 2.H 3.H
4   Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer1.H 2.H 3.H
5    Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende regler3.H
6   Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg1.H 2.H 3.H
7   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde1.H 2.H 3.H
8   Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav1.H 2.H 3.H
9    Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten1.H 2.H 3.H
10   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring3.H
Gulvteknik  Fag nr.  12762 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.5.H
2   Eleven kan udføre afsætning og nivellering til brug for gulvarbejde.1.H
3   Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter gældende anvisning.3.H
4   Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter recept.1.H 3.H
5   Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament.3.H
6   Eleven kan udføre slidlag med og uden fald.1.H 3.H
7   Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliser.5.H
8   Eleven kan udføre indstøbning af afløb, rørføringer, kloaker og installationer i gulvopbygninger.1.H
9   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af områder med vådrumssikring.3.H
Tagarbejde  Fag nr.  10554 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.4.H
2   Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukter.4.H
3   Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummet.4.H
4   Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde.4.H
5   Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og skæreværktøj.4.H
6   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.4.H
Tegning  Fag nr.  12897 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.5.H
3   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.1.H 2.H 3.H 4.H
Digitalt byggeri 1  Fag nr.  3230 Niveau:
 2 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.4.H
6   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
7   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.1.H 2.H 3.H 4.H
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav  Fag nr.  6184 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået. Periode
1   Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle og rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".3.H
2   Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes.3.H
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder  Fag nr.  47338 Niveau:
 Uden niveau
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået. Periode
1   Eleven kan: I arbejdet på byggepladser anvende kendskab til farlige byggematerialer såsom asbest, PCB, bly, klorerede paraffiner og forurenet jord samt hvor og hvornår de har været anvendt i den danske bygningsmasse.4.H
2   Identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode og bygningens historik.4.H
3   Medvirke ved kortlægning af omfanget af farlige byggematerialer ud fra kendskab til gennemførte forundersøgelser.4.H
4   Planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt relevante vejledninger og anvisninger.4.H
Murværk som dekoration  Fag nr.  10579 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan identificere og beskrive murværk som dekorativt element igennem tiderne.3.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre et murværk som kan betegnes som dekorativt murværk.3.H Fo.Mur
3   Eleven kan bruge CAD program i designprocessen.3.H Fo.Mur
4   Eleven kan konstruere mursten til smighjørner, samt udføre disse.3.H Fo.Mur
5   Eleven kan anlægge og udføre rundt murværk.3.H Fo.Mur
6   Eleven kan udføre transparent murværk.3.H Fo.Mur
7   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af særlig dekorativt murværk.3.H Fo.Mur
Gavle og gesimser - renovering  Fag nr.  10580 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan beskrive og udføre gavl og gesimskonstruktioner.4.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre gavl- og gesimskonstruktioner.4.H Fo.Mur
3   Eleven kan planlægge og udføre understøtning, gennembrydning for etablering af åbninger i murværk.4.H Fo.Mur
4   Eleven kan redegøre for korrekt udførte gavlkonstruktioner, herunder hensyntagen til vindpåvirkning.4.H Fo.Mur
5   Eleven kan udføre murede gesimser for stråtag.4.H Fo.Mur
6   Eleven kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af tagsten og mursten i forbindelse med gesimser, gavle og renovering.4.H Fo.Mur
7   Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med gesimser, gavle og renovering, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.4.H Fo.Mur
Murværk - overlukninger  Fag nr.  15604 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan konstruere, og udføre overlukninger udført som stik- eller bueskonstruktioner under hensyntagen til murerfagets traditioner.4.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge arbejdet med overlukninger, således at det sker under overholdelse af de gældende arbejdsmiljømæssige regler.4.H Fo.Mur
3   Eleven kan udføre murværk som konsolophængt murværk.4.H Fo.Mur
4   Eleven har kendskab til de specielle konstruktionsmæssige forhold der er gældende for konsolophængt murværk.4.H Fo.Mur
5   Eleven dokumenterer viden om korrekt fugtsikring over åbninger.4.H Fo.Mur
6   Eleven kan udføre konstruktioner, som i særlig grad inddrager designet og det tekniske element, herunder at redegøre for de æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af overlukninger.4.H Fo.Mur
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende værktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder.4.H Fo.Mur
Projekt - murværk  Fag nr.  15605 Niveau:
 3 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan udføre et projektarbejde omhandlende mindst et af emnerne Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - renovering eller Murværk, overlukninger.5.H Fo.Mur
2   Eleven kan udføre skriftlig dokumentation, fotodokumentation og praktisk opgave omhandlende et eller flere af emnerne.5.H Fo.Mur
3   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Mur
4   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for særlig dekorativt murværk.5.H Fo.Mur
Fliseteknik, konstruktioner og underlag  Fag nr.  10562 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde.3.H Fo.Flise
2   Eleven kan redegøre for den betydning, afløb og installationer har for udførelsen af flise- og vådrumsarbejde.3.H Fo.Flise
3   Eleven kan redegøre for arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af fliser på gulv og væg i særligt belastede vådrumskonstruktioner.3.H Fo.Flise
4   Eleven kan udføre underlag til flisearbejde på gulv og væg.3.H Fo.Flise
5   Eleven kan udføre renovering af underlag forud for reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring.3.H Fo.Flise
6   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og.vådrumsarbejde.3.H Fo.Flise
7x   Eleven kan med baggrund i viden om basiskonstruktioner planlægge, gennemføre og evaluere det samlede projekts udførelse.3.H Fo.Flise
8x   Eleven kan udføre og vurdere konstruktions- og underlagsopbygninger med henblik på at udvikle/forbedre helhedsorienterede løsninger.3.H Fo.Flise
9x   Eleven kan argumentere for og formidle projektets samlede processer og fremkomme med forslag til ændringer heri.3.H Fo.Flise
Fliseteknik, materialer og natursten  Fag nr.  10563 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med keramiske fliser på gulv og væg.4.H Fo.Flise
2   Eleven kan redegøre for materialers egenskaber og anvendelse i forbindelse med udførelsen af flisearbejde med keramiske fliser.4.H Fo.Flise
3   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende naturstens materialeegenskaber.4.H Fo.Flise
4   Eleven kan udvælge og anvende underlag, klæbere og fugemørtler i forhold til en given natursten.4.H Fo.Flise
5   Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejde i fliser af natursten.4.H Fo.Flise
6   Eleven kan udføre overfladebehandling af naturstensarbejde med egnede plejemidler og vejlede i vedligeholdelse af flader af natursten.4.H Fo.Flise
7   Eleven kan redegøre for forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af naturstensarbejder på gulv og væg.4.H Fo.Flise
8x   Eleven kan anvende viden om anbefalinger og lovgivning til rådgivning af kunder inden for valg af overflader i vådrum.4.H Fo.Flise
Fliser, design og værktøj  Fag nr.  15606 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for aktuelle strømninger i stil og produktudvalg der har betydning for arbejdet med fliser og vådrum.4.H Fo.Flise
2   Eleven kan opmåle og disponere gulv- og vægfelter som indeholder designelementer.4.H Fo.Flise
3   Eleven kan udføre avancerede geometriske figurer til brug for flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
4   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
5   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj, herunder skærende og slibende værktøj til flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
6   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af slibende og skærende værktøj.4.H Fo.Flise
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj.4.H Fo.Flise
8x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for flisearbejde på væg og gulv.4.H Fo.Flise
9x   Eleven kan, på baggrund af viden om bygningskultur, æstetik og design udføre, formidle og vejlede omkring innovative designløsninger inden for flisearbejde.4.H Fo.Flise
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv  Fag nr.  15607 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
2   Eleven kan anvende designelementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.Flise
3   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
4   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Flise
5   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
6   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
7x   Eleven kan, på baggrund af viden om konstruktioner og flisearbejde problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om design og konstruktion af innovativt flisearbejde i forskellige bygningstyper.5.H Fo.Flise
Stilarter, æstetik og konstruktioner  Fag nr.  10571 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktioner.3.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan redegøre for den betydning arkitektoniske og æstetiske hensyn har for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan redegøre for analyse og dokumentation, som ligger til grund for udførelse af vedligeholdelse og restaurering af bygningskulturarven.3.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med restaurering.3.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med renovering.3.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan udføre eksempler på stilelementer.3.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.Restaurering
8x   Eleven kan, på baggrund af viden om stilperioder og bygningskulturarv at planlægge, gennemføre og evaluere mindre opgaver i forbindelse med renovering og restaurering.3.H Fo.Restaurering
9x   Eleven kan, med udgangspunkt i en mindre restaureringsopgave og på baggrund af viden om arbejdsteknikker og -principper at fremkomme med begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocessen.3.H Fo.Restaurering
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning  Fag nr.  15611 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan genkende og redegøre for, stilperioder i udformningen af overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan udvælge og anvende mørteltyper til overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af gesims og overlukninger4.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan udføre opmåling, opmuring og trækning af gesims4.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af muret og trukket gesims4.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan udmåle, konstruere og opstille skabeloner til brug for murede overlukninger4.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan udføre almindeligt forekommende murede overlukninger4.H Fo.Restaurering
8   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af udsmykning med tegl og puds4.H Fo.Restaurering
9x   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere elementer af en facaderenovering og argumentere for faglige valg med udgangspunkt i beregninger, stilperioder og bygningsarv4.H Fo.Restaurering
Puds, overfladebehandling og fuge  Fag nr.  15612 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for metoder til fugtmåling i murværkskonstruktioner4.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan vurdere bæredygtigheden af et givent underlag for efterfølgende overfladebehandling4.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan udføre puds på væg og loft med traditionel opbygning af udkast, grov- og finpuds, ved renoverings og restaureringsopgaver4.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan udføre vandskuring, sækkeskuring, berapning og kalkning.4.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan udføre overfladebehandling med fabriksfremstillede pudssystemer.4.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan blande og anvende indfarvede mørtler.4.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan udvælge og blande mørtler til brug for restaurering.4.H Fo.Restaurering
8   Eleven kan vælge fuge ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger.4.H Fo.Restaurering
9   Eleven kan udføre fugearbejde i forbindelse med restaurering eller renovering.4.H Fo.Restaurering
10x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser, værktøjer og materialer inden for puds- og fugearbejder.4.H Fo.Restaurering
11x   Eleven kan vurdere og formidle problemer vedr. overflader og puds samt fremkomme med begrundede løsninger til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer.4.H Fo.Restaurering
Projekt, restaurering og renovering  Fag nr.  15613 Niveau:
 3 Avanceret / 4 (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor restaurering og renovering.5.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
3   Redegøre for valg af materialer og teknikker i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan redegøre for og anvende stilelementer i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan medvirke til at fremme fagets udvikling inden for forvaltning af bygningskulturarven.5.H Fo.Restaurering
6x   På baggrund af viden om renovering og restaurering af bygninger problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative løsninger ved renovering og restaureringsopgaver inden for eksisterende bygninger.5.H Fo.Restaurering
Kompetencemål  Fag nr.  15429 Niveau:
 Uden niveau
 Bedømmelse   Periode
1   Lærlingen kan indgå i generelle drøftelser om og udføre bæredygtigt byggeri, der inddrager valg af konstruktioner, byggematerialer, vedligeholdelse og drift, samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.Hovedforløb
2   Lærlingen kan indrette en mindre byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.Hovedforløb
3   Lærlingen kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.Hovedforløb
4   Lærlingen kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.Hovedforløb
5   Lærlingen kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slut- kontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på fagets område.Hovedforløb
6   Lærlingen kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på fagets område, herunder bruge relevante digitale hjælpeprogrammer.Hovedforløb
7   Lærlingen kan foretage informationssøgning i skriftlige og digitale opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt i love og regler.Hovedforløb
8   Lærlingen kan udføre tegninger i digitale tegneprogrammer til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på fagets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.Hovedforløb
9    Lærlingen kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.Hovedforløb
10   Lærlingen kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.Hovedforløb
11   Lærlingen kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden samt arbejde med innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.Hovedforløb
12   Lærlingen kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave inden for faget.Hovedforløb
13   Lærlingen kan diskutere, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljø- og klimamæssige konsekvenser.Hovedforløb
14   Lærlingen kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.Hovedforløb
15   Lærlingen kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt udvælge måleinstrumenter.Hovedforløb
16   Lærlingen kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design samt drøfte de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.Hovedforløb
17   Lærlingen kan arbejde med kold asfalt, bitumen i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelses krav.Hovedforløb
18   Lærlingen kan udføre arbejde med farlige stoffer, herunder epoxy.Hovedforløb
19   Lærlingen kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.Hovedforløb
20   Lærlingen kan planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.Hovedforløb
21   Lærlingen kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering.Hovedforløb
22   Lærlingen kan udføre de almindelige forekommende forbandtløsninger.Hovedforløb
23   Lærlingen kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske materialer.Hovedforløb
24   Lærlingen kan udføre konstruktion og underlag for fliser på gulv og væg, herunder korrekt udført vådrums løsning.Hovedforløb
25   Lærlingen kan udføre gulv- og vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, renovering og restaurering.Hovedforløb
26   Lærlingen kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.Hovedforløb
27   Lærlingen kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og restaurering.Hovedforløb
28   Lærlingen kan udføre konstruktioner under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.Hovedforløb
29   Lærlingen kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres egenskaber.Hovedforløb
Praktikmål  Fag nr.  000000
 
 Bedømmelse   Periode   Tekst
10994   Byggepladsindretning og affaldshåndteringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan opsætte hegn, skur, container
2. Lærlingen kan etablere og indrette materialeplads
3. Lærlingen kan indsamle, sortere og bortskaffe affald
4. Lærlingen kan etablere af vinterforanstaltninger ift. Materialer og konstruktioner
10995   ArbejdsprocesserVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde på nybyggeri
2. Lærlingen kan arbejde med ombygnings- og reparationsarbejde
3. Lærlingen kan arbejde med renovering og restaurering
4. Lærlingen kan udføre spjældarbejde
5. Lærlingen kan samarbejde med andre håndværksgrupper
10996   ArbejdsplanlægningVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udarbejde tidsplan
2. Lærlingen kan udarbejde arbejdsbeskrivelse
3. Lærlingen kan pakke bil til småopgaver
4. Lærlingen kan planlægge eget arbejde
5. Lærlingen kan medvirke til fælles planlægning
10997   KvalitetssikringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan foretage modtagekontrol af materialer
2. Lærlingen kan foretage proceskontrol og dokumentation af eget arbejde
3. Lærlingen kan reflektere over og forholde sig kritisk til eget arbejde
10998   Arbejdsmiljø og sikkerhedVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan orientere sig i gældende arbejdsmiljøregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.
2. Lærlingen har kendskab til korrekt håndtering af farlige stoffer og materialer.
3. Lærlingen kan deltage i udarbejdelse af APV.
4. Lærlingen kan deltage i planlægning af og gennemførelse af en sikkerhedsrundering.
5. Lærlingen kan planlægge og udføre opgaver forsvarligt under hensyntagen til egen og andres arbejdsmiljø.
6. Lærlingen kan vurdere og forebygge risiko for ulykker, kemiske påvirkninger og ergonomiske belastninger.
7. Lærlingen kan anvende relevante tekniske hjælpemidler.
11019   MaterialerVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan foretage opmåling af materialer
2. Lærlingen kan bestille materialer
11034   Rulle- og bukkestilladsVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan bruge opstillingsvejledning
2. Lærlingen kender til sikkerhed i forbindelse med arbejde på rulle- og bukkestillads
3. Lærlingen kan opsætte rulle- og bukkestillads i henhold til gældende regler
11035   KundekontaktVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan betjene og tale med kunder på en hensigtsmæssig måde
2. Lærlingen kan vise det nødvendige hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder ryddelighed og rengøring
3. Lærlingen kan vejlede kunden i brug og vedligehold af den udførte opgave.
15186   Reparationer, renovering og restaureringVirksomhed Praktikmål1. Elev kan arbejde med at udbedre skader
2. Lærlingen kan udføre renoveringsopgaver
3. Lærlingen kan udføre restaurering af bevaringsværdige bygninger
15346   Fliser, klinker og vådrumVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre vådrumssikring
2. Lærlingen kan udføre opbygning af gulve til fliser og klinker, herunder støbning og armering
3. Lærlingen kan arbejde med klinker og gulvarbejde
4. Lærlingen kan udføre opsætning af vægfliser
5. Lærlingen kan udføre fugning af vægge og gulve
6. Lærlingen kan udføre særligt dekorativt flise- og klinkearbejde
15347   IsoleringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre varmeisolering af ydervægge
2. Lærlingen kan udføre fugtisolering
3. Lærlingen kan udføre varmeisolering af gulve
15348   MurerarbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre opmuring med teglsten
2. Lærlingen kan udføre forskellige former for forbandtløsninger
3. Lærlingen kan udføre opmuring med limplader, porrebeton og gasbetonelementer
4. Komplicerede murværkskonstruktioner
5. Lærlingen kan udføre skabelon til stik og buer
6. Lærlingen kan udføre forskellige former for stik og buer
7. Lærlingen kan udføre afdækning af murværk
15350   FugearbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre flere former for fuger
2. Lærlingen kan udføre rensning af murværk
3. Lærlingen kan udføre fugning under opmuring
4. Lærlingen kan udføre udkradsning til fugning
15355   TagarbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af teglsten
2. Lærlingen kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af betontagsten
3. Lærlingen kan udføre oplægning af rygning
4. Lærlingen kan udføre oplægning af rygning i mørtel
5. Lærlingen kan udføre skæring og oplægning af skotrende
6. Lærlingen kan udføre opmuring af gavlkonstruktion
15356   SkorstenVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre opmuring af skorsten
2. Lærlingen kan udføre opmuring af forskellige former for skorstenskerne
3. Lærlingen kan udføre indmuring af renselem og trin
4. Lærlingen kan udføre opstilling af skorstensstillads
15357   EnergiVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde med materialers energiegenskaber
2. Lærlingen kan arbejde med energirigtige konstruktioner
3. Lærlingen kan arbejde med energioptimering
4. Lærlingen har kendskab til æstetik, arkitektur i energirenovering
15358   Puds og overfladebehandlingVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre forbehandling af underlag
2. Lærlingen kan udføre udkast til grovpuds
3. Lærlingen kan udføre grov- og finpuds
4. Lærlingen kan udføre filsing
5. Lærlingen kan udføre vandskuring
6. Lærlingen kan udføre sækkeskuring
7. Lærlingen kan udføre flere former for overfladebehandling
8. Lærlingen kan udføre finish
15363   Stillads og sikkerhedVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre let facadestillads
2. Lærlingen kan udføre tungt murerstillads
3. Lærlingen kan arbejde med sikkerhed i forbindelse med stilladsarbejde


Gældende regler fra 1. august 2022   

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --