Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Kompetencemål Hovedforløb Aug. 2020

Gældende fra 1. august 2020  
Teknologi  Fag nr.  10826 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Periode
1   Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor2.H
2   1. Produktprincip:2.H
3   a. Opstille forskellige ideer til produkt ved hjælp af en udvalgt ideudviklingsmetode2.H
4   b. Udvælge ide til produkt2.H
5   c. Udarbejde krav til det valgte produkt ud fra et begrundet produktfokus.2.H
6   d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt2.H
7   2. Produktudformning og produktion:2.H
8   a. Udvikle og fremstille et produkt2.H
9   b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet2.H
10   c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling2.H
15   d: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet.2.H
11   3. Test af produkt:2.H
12   Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav2.H
13   4. Dokumentation:2.H
14   Udarbejde relevant faglig dokumentation til gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser2.H
Byggepladsindretning og affaldshåndtering  Fag nr.  10959 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger5.H
2   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
6   Eleven kan finde og anvende relevante branchevejledninger1.H 2.H 3.H 4.H
Byggeri og energiforståelse  Fag nr.  17717 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover.3.H
2   Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri.3.H
3   Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans.3.H
4   Eleven har forståelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet.3.H
5   Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på knudepunkter, har for bygningers energiforbrug.3.H
6   Eleven har forståelse for vigtigheden af samarbejde med andre faggrupper ved udførelsen af energirigtige konstruktioner.3.H
7   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner.3.H
Byggeri og samfund  Fag nr.  17964 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de almindeligste virksomhedsformer inden for bygge og anlæg samt beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer i virksomhederne.4.H
2   Eleven kan gengive enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle udvikling i bygge og anlægsbranchen.4.H
3   Eleven kan gengive enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i bygge og anlægsbranchen.4.H
4   Eleven har kendskab til den danske model, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system.4.H
5   Eleven har kendskab til efteruddannelses systemet og begrebet livlang læring4.H
6   Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer.4.H
7   Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.4.H
Murerteknik  Fag nr.  17974 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde.5.H
2   Eleven kan udføre anlæg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan udføre almindelige grundlæggende murværkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefuger.1.H
5   Eleven kan anvende rensemidler til rensning af murværk.1.H
6   Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.1.H 2.H 3.H 4.H
7   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven kan søge relevant information om murværkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.1.H 2.H 3.H 4.H
9   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
10   Eleven kan udføre grundlæggende tegninger af murværkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.1.H 2.H 3.H 4.H
11   Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.4.H
12   Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter1.H
13   Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter1.H
14   Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn1.H
Puds og overfladebehandling  Fag nr.  12757 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.5.H
2   Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling.4.H
5   Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
Fliseteknik  Fag nr.  12758 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget flisearbejde på gulv og væg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.1.H 2.H 3.H
2   Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde på gulv og væg5.H
3   Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde1.H 2.H 3.H
4   Eleven kan anvende grundlæggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opsætning af fliser, friser og dekorationer1.H 2.H 3.H
5    Eleven kan udføre vådrumssikring med egnede materialer efter gældende regler3.H
6   Eleven kan anvende egnet klæb og fugemateriale til udførelse af flisearbejde på gulv og væg1.H 2.H 3.H
7   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde1.H 2.H 3.H
8   Eleven kan udføre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde på gulv og væg ud fra tekniske og æstetiske krav1.H 2.H 3.H
9    Eleven kan anvende værktøj til flisearbejde på gulv og væg samt skærende og slibende værktøj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten1.H 2.H 3.H
10   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring3.H
Gulvteknik  Fag nr.  12762 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.5.H
2   Eleven kan udføre afsætning og nivellering til brug for gulvarbejde.1.H
3   Eleven kan udføre opsætning af forskalling, armering, støbning og færdiggørelse af vådrumsbund efter gældende anvisning.3.H
4   Eleven kan anvende materialer og værktøj til gulvarbejde samt udføre blanding af beton efter recept.1.H 3.H
5   Eleven kan planlægge og udføre eksempler på gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament.3.H
6   Eleven kan udføre slidlag med og uden fald.1.H 3.H
7   Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliser.5.H
8   Eleven kan udføre indstøbning af afløb, rørføringer, kloaker og installationer i gulvopbygninger.1.H
9   Eleven kan udføre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af områder med vådrumssikring.3.H
Tagarbejde  Fag nr.  10554 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge og vurdere tagarbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.4.H
2   Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukter.4.H
3   Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghældningens betydning for tæthed og nødvendigheden af ventilation af tagrummet.4.H
4   Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde.4.H
5   Eleven kan udføre oplægning af tag, rygning med og uden mørtel, grat og skotrende efter gældende anvisning, idet der arbejdes med udmåling af dækbredde, lægteafstand, oplægning og binding. Arbejdet udføres med gængs hugge-, klippe- og skæreværktøj.4.H
6   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.4.H
Tegning  Fag nr.  12897 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.5.H
3   Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.1.H 2.H 3.H 4.H
Digitalt byggeri 1  Fag nr.  3230 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.4.H
6   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
7   Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.1.H 2.H 3.H 4.H
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav  Fag nr.  6184 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. Periode
1   Link: Bilag 11 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 20113.H
1   Eleven kan efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage ramme-, enkeltsøjle og rulle- og bukkestilladser, således at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gældende regler og bekendtgørelse om arbejde med systemstilladser højere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgår af leverandørens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".3.H
2   Eleven kan montere portalrammer, skærme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rør og koblinger samt redegøre for de foranstaltninger, der skal træffes.3.H
Murværk som dekoration  Fag nr.  10579 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan identificere og beskrive murværk som dekorativt element igennem tiderne.3.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre et murværk som kan betegnes som dekorativt murværk.3.H Fo.Mur
3   Eleven kan bruge CAD program i designprocessen.3.H Fo.Mur
4   Eleven kan konstruere mursten til smighjørner, samt udføre disse.3.H Fo.Mur
5   Eleven kan anlægge og udføre rundt murværk.3.H Fo.Mur
6   Eleven kan udføre transparent murværk.3.H Fo.Mur
7   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af særlig dekorativt murværk.3.H Fo.Mur
Gavle og gesimser - renovering  Fag nr.  10580 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan beskrive og udføre gavl og gesimskonstruktioner.4.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre gavl- og gesimskonstruktioner.4.H Fo.Mur
3   Eleven kan planlægge og udføre understøtning, gennembrydning for etablering af åbninger i murværk.4.H Fo.Mur
4   Eleven kan redegøre for korrekt udførte gavlkonstruktioner, herunder hensyntagen til vindpåvirkning.4.H Fo.Mur
5   Eleven kan udføre murede gesimser for stråtag.4.H Fo.Mur
6   Eleven kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af tagsten og mursten i forbindelse med gesimser, gavle og renovering.4.H Fo.Mur
7   Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med gesimser, gavle og renovering, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.4.H Fo.Mur
Murværk - overlukninger  Fag nr.  15604 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan konstruere, og udføre overlukninger udført som stik- eller bueskonstruktioner under hensyntagen til murerfagets traditioner.4.H Fo.Mur
2   Eleven kan planlægge arbejdet med overlukninger, således at det sker under overholdelse af de gældende arbejdsmiljømæssige regler.4.H Fo.Mur
3   Eleven kan udføre murværk som konsolophængt murværk.4.H Fo.Mur
4   Eleven har kendskab til de specielle konstruktionsmæssige forhold der er gældende for konsolophængt murværk.4.H Fo.Mur
5   Eleven dokumenterer viden om korrekt fugtsikring over åbninger.4.H Fo.Mur
6   Eleven kan udføre konstruktioner, som i særlig grad inddrager designet og det tekniske element, herunder at redegøre for de æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af overlukninger.4.H Fo.Mur
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende værktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder.4.H Fo.Mur
Projekt - murværk  Fag nr.  15605 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan udføre et projektarbejde omhandlende mindst et af emnerne Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - renovering eller Murværk, overlukninger.5.H Fo.Mur
2   Eleven kan udføre skriftlig dokumentation, fotodokumentation og praktisk opgave omhandlende et eller flere af emnerne.5.H Fo.Mur
3   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Mur
4   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for særlig dekorativt murværk.5.H Fo.Mur
Fliseteknik, konstruktioner og underlag  Fag nr.  10562 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde.3.H Fo.Flise
2   Eleven kan redegøre for den betydning, afløb og installationer har for udførelsen af flise- og vådrumsarbejde.3.H Fo.Flise
3   Eleven kan redegøre for arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af fliser på gulv og væg i særligt belastede vådrumskonstruktioner.3.H Fo.Flise
4   Eleven kan udføre underlag til flisearbejde på gulv og væg.3.H Fo.Flise
5   Eleven kan udføre renovering af underlag forud for reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring.3.H Fo.Flise
6   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og.vådrumsarbejde.3.H Fo.Flise
7x   Eleven kan med baggrund i viden om basiskonstruktioner planlægge, gennemføre og evaluere det samlede projekts udførelse.3.H Fo.Flise
8x   Eleven kan udføre og vurdere konstruktions- og underlagsopbygninger med henblik på at udvikle/forbedre helhedsorienterede løsninger.3.H Fo.Flise
9x   Eleven kan argumentere for og formidle projektets samlede processer og fremkomme med forslag til ændringer heri.3.H Fo.Flise
Fliseteknik, materialer og natursten  Fag nr.  10563 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med keramiske fliser på gulv og væg.4.H Fo.Flise
2   Eleven kan redegøre for materialers egenskaber og anvendelse i forbindelse med udførelsen af flisearbejde med keramiske fliser.4.H Fo.Flise
3   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende naturstens materialeegenskaber.4.H Fo.Flise
4   Eleven kan udvælge og anvende underlag, klæbere og fugemørtler i forhold til en given natursten.4.H Fo.Flise
5   Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejde i fliser af natursten.4.H Fo.Flise
6   Eleven kan udføre overfladebehandling af naturstensarbejde med egnede plejemidler og vejlede i vedligeholdelse af flader af natursten.4.H Fo.Flise
7   Eleven kan redegøre for forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af naturstensarbejder på gulv og væg.4.H Fo.Flise
8x   Eleven kan anvende viden om anbefalinger og lovgivning til rådgivning af kunder inden for valg af overflader i vådrum.4.H Fo.Flise
Fliser, design og værktøj  Fag nr.  15606 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for aktuelle strømninger i stil og produktudvalg der har betydning for arbejdet med fliser og vådrum.4.H Fo.Flise
2   Eleven kan opmåle og disponere gulv- og vægfelter som indeholder designelementer.4.H Fo.Flise
3   Eleven kan udføre avancerede geometriske figurer til brug for flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
4   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
5   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj, herunder skærende og slibende værktøj til flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.Flise
6   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af slibende og skærende værktøj.4.H Fo.Flise
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj.4.H Fo.Flise
8x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for flisearbejde på væg og gulv.4.H Fo.Flise
9x   Eleven kan, på baggrund af viden om bygningskultur, æstetik og design udføre, formidle og vejlede omkring innovative designløsninger inden for flisearbejde.4.H Fo.Flise
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv  Fag nr.  15607 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
2   Eleven kan anvende designelementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.Flise
3   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
4   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Flise
5   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
6   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.Flise
7x   Eleven kan, på baggrund af viden om konstruktioner og flisearbejde problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om design og konstruktion af innovativt flisearbejde i forskellige bygningstyper.5.H Fo.Flise
Stilarter, æstetik og konstruktioner  Fag nr.  10571 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktioner.3.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan redegøre for den betydning arkitektoniske og æstetiske hensyn har for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan redegøre for analyse og dokumentation, som ligger til grund for udførelse af vedligeholdelse og restaurering af bygningskulturarven.3.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med restaurering.3.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med renovering.3.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan udføre eksempler på stilelementer.3.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.Restaurering
8x   Eleven kan, på baggrund af viden om stilperioder og bygningskulturarv at planlægge, gennemføre og evaluere mindre opgaver i forbindelse med renovering og restaurering.3.H Fo.Restaurering
9x   Eleven kan, med udgangspunkt i en mindre restaureringsopgave og på baggrund af viden om arbejdsteknikker og -principper at fremkomme med begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocessen.3.H Fo.Restaurering
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning  Fag nr.  15611 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan genkende og redegøre for, stilperioder i udformningen af overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan udvælge og anvende mørteltyper til overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af gesims og overlukninger4.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan udføre opmåling, opmuring og trækning af gesims4.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af muret og trukket gesims4.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan udmåle, konstruere og opstille skabeloner til brug for murede overlukninger4.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan udføre almindeligt forekommende murede overlukninger4.H Fo.Restaurering
8   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af udsmykning med tegl og puds4.H Fo.Restaurering
9x   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere elementer af en facaderenovering og argumentere for faglige valg med udgangspunkt i beregninger, stilperioder og bygningsarv4.H Fo.Restaurering
Puds, overfladebehandling og fuge  Fag nr.  15612 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan redegøre for metoder til fugtmåling i murværkskonstruktioner4.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan vurdere bæredygtigheden af et givent underlag for efterfølgende overfladebehandling4.H Fo.Restaurering
3   Eleven kan udføre puds på væg og loft med traditionel opbygning af udkast, grov- og finpuds, ved renoverings og restaureringsopgaver4.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan udføre vandskuring, sækkeskuring, berapning og kalkning.4.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan udføre overfladebehandling med fabriksfremstillede pudssystemer.4.H Fo.Restaurering
6   Eleven kan blande og anvende indfarvede mørtler.4.H Fo.Restaurering
7   Eleven kan udvælge og blande mørtler til brug for restaurering.4.H Fo.Restaurering
8   Eleven kan vælge fuge ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger.4.H Fo.Restaurering
9   Eleven kan udføre fugearbejde i forbindelse med restaurering eller renovering.4.H Fo.Restaurering
10x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser, værktøjer og materialer inden for puds- og fugearbejder.4.H Fo.Restaurering
11x   Eleven kan vurdere og formidle problemer vedr. overflader og puds samt fremkomme med begrundede løsninger til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer.4.H Fo.Restaurering
Projekt, restaurering og renovering  Fag nr.  15613 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor restaurering og renovering.5.H Fo.Restaurering
2   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
3   Redegøre for valg af materialer og teknikker i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
4   Eleven kan redegøre for og anvende stilelementer i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.Restaurering
5   Eleven kan medvirke til at fremme fagets udvikling inden for forvaltning af bygningskulturarven.5.H Fo.Restaurering
6x   På baggrund af viden om renovering og restaurering af bygninger problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative løsninger ved renovering og restaureringsopgaver inden for eksisterende bygninger.5.H Fo.Restaurering


Gældende regler fra 1. august 2020   

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --